LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Abrea (Acetylsalicylic acid)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Abrea (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 90 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Abrea

Krka d.d., Novo mesto

SKŁAD
1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. 1 tabletka zawiera 45 mg laktozy jednowodnej i 0,0006 mg żółcieni pomarańczowej.

Wskazania

Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego.
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową.
Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem fazy ostrej.
Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu pomostowania aortalno- wieńcowego (CABG).
Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem fazy ostrej.
Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (TIA) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego.
Preparat nie jest zalecany w stanach nagłych. Jego stosowanie ograniczone jest do profilaktyki w leczeniu długotrwałym.

Dawkowanie

Dorośli
Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.
Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem fazy ostrej: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.
Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu CABG: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.
Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem fazy ostrej: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę.
Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (TIA) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego: zalecana dawka wynosi 75-325 mg raz na dobę.
Dawka dobowa nie powinna być większa niż 325 mg. Podczas ustalania dawki należy uwzględnić krajowe i lokalne wytyczne.
Dzieci i młodzież
Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarza, gdy korzyści z leczenia przewyższają ryzyko. Kwas acetylosalicylowy u niektórych dzieci może przyczynić się do wystąpienia zespołu Reye'a.
Osoby w podeszłym wieku
Kwas acetylosalicylowy należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób w podeszłym wieku, które są bardziej podatne na występowanie działań niepożądanych. Zaleca się zwykłą dawkę dla osób dorosłych, jeśli u pacjenta nie występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Kwas acetylosalicylowy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby. U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby należy regularnie przeprowadzać badanie czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Kwas acetylosalicylowy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (pół szklanki wody). Tabletek nie należy kruszyć, łamać, ani żuć.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inhibitory syntetazy prostaglandyn (np. u niektórych pacjentów z astmą może wystąpić napad astmy lub omdlenie), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Czynna lub stwierdzona w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienia z przewodu pokarmowego lub krwawienia innego rodzaju, np. krwawienie z naczyń mózgowych. Skaza krwotoczna; zaburzenia krzepnięcia jak hemofilia i trombocytopenia. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Dawki większe niż 100 mg na dobę, podczas trzeciego trymestru ciąży. Stosowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Małe dawki (do 100 mg na dobę): badania kliniczne wskazują, że dawki do 100 mg na dobę do ograniczonego stosowania w położnictwie, co wymaga specjalnego nadzoru, wydają się bezpieczne. Dawki od 100 do 500 mg na dobę: brak wystarczającego doświadczenia klinicznego, dotyczącego stosowania dawek kwasu acetylosalicylowego od 100 do 500 mg na dobę. Dawki 500 mg na dobę i większe: w czasie pierwszego i drugiego trymestru ciąży nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne; jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest przez kobietę usiłującą zajść w ciążę albo w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie jak najmniejsza, a czas stosowania jak najkrótszy. Kwas acetylosalicylowy w dawkach 100 mg na dobę i większych jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Krótkotrwałe stosowanie zalecanych dawek kwasu acetylosalicylowego nie wymaga czasowego przerwania karmienia piersią; w przypadku stosowania długotrwałego i (lub) stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią należy przerwać.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: niestrawność, nudności, wymioty, biegunka; zwiększona skłonność do krwawienia. Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej nosa, duszność; pokrzywka. Rzadko: trombocytopenia, granulocytoza, niedokrwistość aplastyczna; reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk alergiczny, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs; krwawienie śródczaszkowe; krwotoczne zapalenie naczyń; skurcz oskrzeli, napad astmy; ciężki krwotok z przewodu pokarmowego; zespól Reye'a; zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyella, plamica, rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy; obfite, przedłużające się miesiączki. Mogą wystąpić: ból głowy, zawroty głowy; osłabienie słuchu, szumy uszne; owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja; przypadki krwawienia z wydłużonym czasem krwawienia, jak krwawienie z nosa, krwawienia z dziąseł; istniejące (krwawe wymioty, smoliste stolce) lub utajone krwawienie z przewodu pokarmowego, które mogą powodować niedokrwistość z niedoboru żelaza; niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek; hiperurykemia, hipoglikemia.

UWAGI
Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego, w przypadku stwierdzonej w wywiadzie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, epizodów krwawienia lub jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych produktów mogących wpływać na hemostazę (np. leków przeciwzakrzepowych jak warfaryna, leków o działaniu trombolitycznym i przeciwpłytkowym, leków przeciwzapalnych oraz selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny), chyba że jest to bezwzględnie konieczne; jeśli nie można uniknąć takiego leczenia skojarzonego, należy dokładnie obserwować pacjenta w kierunku objawów krwawienia. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner