Dodaj do mojego indeksu leków »

Antidol (Paracetamol+Codeine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Antidol 15 (OTC) tabletki 500 mg + 15 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,50 Cena 100% (zł): 10,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Antidol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA ANTIDOL

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu i 15 mg fosforanu kodeiny.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek o skojarzonym działaniu składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kodeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

KIEDY STOSUJE SIĘ ANTIDOL

Ból o średnim i dużym nasileniu różnego pochodzenia, np.: ból głowy, ból po ekstrakcji zęba, ból kostno-stawowy (także pourazowy), ból pourazowy tkanek miękkich, ból miesiączkowy.
Kodeinę można stosować u dzieci w wieku od 12 lat w krótkotrwałym łagodzeniu umiarkowanego bólu, który nie jest łagodzony innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen, stosowanymi w monoterapii.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
1-2 tabletki co 6 godzin do 4 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek na dobę). Maksymalna dawka dobowa paracetamolu nie powinna być większa niż 3 g, a kodeiny nie większa niż 240 mg. Lek należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy czas. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku nie należy przyjmować dłużej niż 3 dni. Jeżeli ból nie ustąpi po 3 dniach, należy zasięgnąć porady lekarza.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na ryzyko toksyczności opioidów i ciężkich zaburzeń oddychania.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku lek należy stosować ze szczególną ostrożnością. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Osoby z zaburzeniami czynności wątroby lub z zespołem Gilberta powinny stosować lek w mniejszej dawce lub wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami leku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek odstępy między dawkami leku powinny wynosić co najmniej 8 godzin.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

KIEDY ANTIDOL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (paracetamol, kodeinę), opioidy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować u pacjentów: z ciężką niewydolnością wątroby i nerek; z chorobą alkoholową; przyjmujących inhibitory MAO (leki stosowane m.in. w depresji) i w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu; z niewydolnością oddechową; z wrodzonym niedoborem niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej). Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie stosować do łagodzenia bólu u dzieci i młodzieży po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych lub gardłowych w związku z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego. Lek nie może być stosowany, jeśli pacjent wie, że bardzo szybko metabolizuje kodeinę do morfiny. Nie stosować podczas karmienia piersią.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Leku nie należy przyjmować z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub kodeinę. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent ma astmę oskrzelową (należy unikać stosowania leku podczas ostrego napadu astmy), jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby, jeśli pacjent ma poalkoholową chorobę wątroby (bez marskości), jeśli pacjent ma niedrożność jelit lub ostrą chorobę w obrębie jamy brzusznej, jeśli pacjent jest po zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego. Szczególną ostrożność podczas stosowania leku powinni zachować pacjenci: z chorobą Addisona; z nadczynnością tarczycy; z rozrostem prostaty i utrudnionym odpływem moczu; z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP); w podeszłym wieku (zwłaszcza z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek); z urazami głowy (możliwość nasilonego hamowania czynności oddechowej i zwiększonego ciśnienia wewnątrz czaszki); uzależnionych od alkoholu (ryzyko uszkodzenia wątroby); nadużywający w przeszłości alkoholu i (lub) leków; po przebytej niedawno operacji w obrębie przewodu pokarmowego. Nie zaleca się stosowania kodeiny u dzieci z zaburzeniami oddychania (w tym z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub po rozległych zabiegach chirurgicznych), gdyż mogą się u nich nasilać objawy toksyczności morfiny. W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby i nasilenie działania kodeiny. Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do uzależnienia objawiającego się niepokojem, a w przypadku zaprzestania stosowania leku można zaobserwować zwiększoną drażliwość. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych z powodu bólów głowy może nasilić dolegliwości.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków nasennych, leków przeciwpadaczkowych, leków przeciwgruźliczych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kodeina nasila hamujące działanie na ośrodek oddechowy innych opioidowych leków przeciwbólowych.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży i podczas porodu, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i zwrócić się do lekarza w wypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych: reakcji alergicznej (wysypka na skórze, pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, który może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu), nagłej wysokiej gorączki, ból gardła i owrzodzenia jamy ustnej; krwawienia, krwotoków, łatwo powstających siniaków, wybroczyn; ciężkich reakcji skórnych (takich jak toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevens-Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa); reakcji uczuleniowej, objawiającej się splątaniem, osłabieniem i omdleniem.
Podczas stosowania leku często mogą wystąpić: zmęczenie, zawroty głowy, bóle głowy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, omdlenie, nudności, wymioty (zwłaszcza na początku stosowania), zaparcie. Niezbyt często: zaburzenia snu, wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry, pokrzywka. Rzadko: zaburzenia widzenia lub zwężenie źrenic, szumy uszne, duszność, suchość w jamie ustnej, wyprysk alergiczny. Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych, znaczny niedobór lub brak granulocytów obojętnochłonnych, pojedyncze przypadki zmniejszenia liczby krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi, reakcje nadwrażliwości, zahamowanie ośrodka oddechowego, euforia, zaburzenia nastroju ze skłonnością do drażliwości, agresji i wybuchowości nieadekwatnych do sytuacji, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, skurcz oskrzeli, obrzęk płuc (zwłaszcza u osób z upośledzoną czynnością płuc), ciężkie reakcje skórne.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może powodować zawroty głowy i senność. Z tego powodu nie należy go stosować w czasie prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych