LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

BDS N (Budesonide)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
BDS N (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 64,31 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
BDS N (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 56,59 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
BDS N (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 24,15 / 3,32 Cena 100% (zł): 80,21 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

BDS N

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera lek BDS N?

Lek BDS N występuje w postaci zawiesiny do nebulizacji w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu. Każda 2 ml ampułka z lekiem zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg budezonidu.

Jak działa lek BDS N?

Budezonid należy do grupy leków zwanych glikokortykosteroidami. Stosowany w postaci inhalacji zmniejsza stan zapalny w układzie oddechowym.

Kiedy stosować lek BDS N?

Lek BDS N jest stosowany w leczeniu:
- astmy, kiedy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe;
- zespołu krupu - ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli - niezależnie od przyczyny, który wiąże się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzi do zaburzeń oddychania;
- zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.

Jak stosować lek BDS N?

Lekarz określa właściwą dawkę leku BDS N dla każdego pacjenta i ustala czas prowadzenia terapii.
Sposób podawania
Lek BDS N w postaci zawiesiny do nebulizacji może być stosowany z użyciem nebulizatora (aparatu do inhalacji) przez ustnik lub maskę na twarz. Do podawania leku BDS N nie należy stosować nebulizatorów ultradźwiękowych. Należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia rodzaju nebulizatora do podawania leku BDS N. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania i postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami. Po inhalacji należy wypłukać usta wodą; w przypadku zastosowania maski na twarz, należy również umyć twarz wodą. Po każdym użyciu inhalatora należy umyć zbiornik nebulizatora przeznaczony na lek, ustnik lub maskę na twarz, zgodnie z instrukcją.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku BDS N?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o określonej porze, powinien opuścić pominiętą dawkę i zastosować następną dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek BDS N nie może być stosowany?

Leku BDS N nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (budezonid) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku BDS N?

Przed zaleceniem leku BDS N lekarz przeanalizuje wszystkie przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Po przepisaniu leku lekarz poinformuje o zaleceniach związanych z prowadzonym leczeniem. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki leku przepisanej przez lekarza. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby utrzymują się. Może zostać zlecona regularna kontrola wzrostu dzieci i młodzieży, jeśli leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami jest prowadzone długotrwale, ze względu na ryzyko spowolnienia wzrostu. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia.

Jak stosować lek BDS N z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek BDS N w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje o możliwości zastosowania leku BDS N u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku BDS N?

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania leku BDS N są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku BDS N i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli pojawi się jakikolwiek z następujących objawów: obrzęk twarzy, szczególnie wokół ust (z możliwym obrzękiem warg, języka, oczu lub uszu); swędzenie, wysypka skórna, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, skurcz oskrzeli; nagły świszczący oddech po inhalacji leku.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku BDS N?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy lek BDS N wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek BDS N prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek BDS N?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Po pierwszym otwarciu saszetki lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy. Niewykorzystaną zawiesinę leku do nebulizacji należy wyrzucić. Lek BDS N może być mieszany z 0,9% roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań - taką mieszaninę należy zużyć w ciągu 30 minut od przygotowania.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner