Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Betaloc (Metoprolol, Metoprolol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Betaloc (Rp) roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml 5 amp. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 53,00 Cena 100% (zł): 53,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Betaloc: roztwór do wstrzykiwań (1 mg/ml) 5 amp. 5 ml

AstraZeneca AB
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Selektywny lek beta-adrenolityczny.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 1 mg winianu metoprololu. 1 ampułka (5 ml) zawiera 5 mg winianu metoprololu.

WSKAZANIA
Leczenie częstoskurczów, szczególnie częstoskurczów nadkomorowych.
Wczesne zastosowanie preparatu we wstrzyknięciu dożylnym u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego zmniejsza obszar zawału i ryzyko wystąpienia migotania komór. Zmniejszenie nasilenia bólu po zastosowaniu preparatu może zmniejszyć konieczność stosowania leków przeciwbólowych z grupy opioidów.
Preparat zastosowany w ostrym zawale mięśnia sercowego zmniejsza śmiertelność.

DAWKOWANIE
Preparat powinien być podawany przez personel mający doświadczenie w leczeniu tym preparatem. Pacjent powinien mieć kontrolowane ciśnienie tętnicze i zapis EKG. Dostępne musi być wyposażenie i leki konieczne do resuscytacji pacjenta. Należy unikać nagłego przerywania doustnego leczenia beta-adrenolitykami. Jeśli konieczne jest odstawienie preparatu, powinno się to odbywać stopniowo. Wielu pacjentów może odstawić lek po 14 dniach; można to zrobić zmniejszając stopniowo dawkę dobową aż do uzyskania dawki końcowej 25 mg na dobę. W trakcie odstawiania preparatu pacjent powinien znajdować się pod ścisłą obserwacją (dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobą niedokrwienną serca).
Dorośli
Leczenie częstoskurczów
Początkowo podaje się dożylnie 5 mg metoprololu z szybkością od 1 do 2 mg na minutę. Dawka ta może być powtarzana w 5-minutowych odstępach aż do uzyskania oczekiwanego skutku klinicznego. Całkowita dawka 10 do 15 mg jest zwykle wystarczająca. Dawki 20 mg i większe prawdopodobnie nie spowodują dodatkowej korzyści klinicznej. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli metoprolol jest podawany dożylnie pacjentom z ciśnieniem skurczowym mniejszym niż 100 mmHg; podanie metoprololu może dodatkowo obniżyć ciśnienie tętnicze.
Zawał mięśnia sercowego
Metoprolol we wstrzyknięciu dożylnym powinien być zastosowany jak najszybciej od wystąpienia objawów zawału mięśnia sercowego. Leczenie należy rozpocząć na oddziale kardiologicznym lub podobnym, niezwłocznie po ustabilizowaniu stanu hemodynamicznego pacjenta od podania dożylnie dawki 5 mg. Następnie należy podać 5 mg we wstrzyknięciach w bolusie, w odstępach co 2 minuty, maksymalnie do całkowitej dawki 15 mg, w zależności od stanu hemodynamicznego pacjenta. U pacjentów, którzy tolerowali całkowitą dawkę dożylną (15 mg), po upływie 15 minut od podania ostatniej dawki dożylnie należy podać 50 mg winianu metoprololu doustnie i kontynuować podawanie dawki 50 mg winianu metoprololu doustnie co 6 godzin przez 2 doby. U pacjentów, którzy nie tolerowali pełnej dawki dożylnej (15 mg) metoprololu, należy doustne leczenie rozpoczynać ostrożnie, od połowy zalecanej dawki doustnej. Zalecana dawka podtrzymująca winianiu metoprololu wynosi 100 mg dwa razy na dobę (rano i wieczorem) lub 200 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.
Po podaniu każdej dawki (5 mg) metoprololu dożylnie należy kontrolować ciśnienie tętnicze oraz częstość skurczów serca. Nie należy podawać kolejnej dawki metoprololu, jeżeli czynność serca jest wolniejsza niż 40/min, ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 90 mmHg i odstęp PQ jest dłuższy niż 0,26 s. Nie należy również podawać kolejnej dawki, jeżeli nastąpi zaostrzenie duszności lub skóra pacjenta będzie spocona i zimna.
Dzieci i młodzież
Doświadczenia ze stosowaniem preparatu u dzieci są niewielkie.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki preparatu u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Z reguły nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z marskością wątroby, ponieważ metoprolol wiąże się z białkami w małym stopniu (5-10%). Jeśli występują objawy bardzo ciężkich zaburzeń czynności wątroby (np. u pacjentów z zespoleniem wrotno-czczym), należy rozważyć zmniejszenie dawki. U pacjentów ze znaczącymi klinicznie zaburzeniami czynności wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat podaje się dożylnie. Preparat może być mieszany z roztworami: 0,9% roztworem chlorku sodu, 15% mannitolem, 10% glukozą, 5% glukozą, roztworem Ringera. W 1000 ml roztworu można rozcieńczyć maksymalnie 40 mg metoprololu. Nie należy mieszać preparatu z dekstranem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inny beta-adrenolityk lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wstrząs kardiogenny. Zespół chorego węzła zatokowego (chyba że wszczepiony jest rozrusznik serca). Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia. Niewyrównana niewydolność serca (obrzęk płuc, niedokrwienie narządów lub niedociśnienie). Istotna klinicznie bradykardia zatokowa. Ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych. Kwasica metaboliczna. Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy. Podejrzenie świeżego zawału mięśnia sercowego, jeśli czynność serca jest wolniejsza niż 45 skurczów na minutę, odstęp PQ jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mmHg. Krótkotrwałe lub długotrwałe leczenie produktami leczniczymi o działaniu inotropowym, działającymi agonistycznie na receptory beta-adrenergiczne.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania są większe niż ryzyko dla płodu lub dziecka karmionego piersią. Zaleca się odpowiednie monitorowanie matki i płodu, gdy kobieta w ciąży jest leczona metoprololem. Metoprolol może wywoływać występowanie działań niepożądanych, przede wszystkim bradykardii i hipoglikemii u płodu, noworodków i dzieci karmionych piersią. U noworodków zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń pracy serca i płuc. Dotychczas metoprolol był stosowany (pod ścisłą kontrolą) u kobiet powyżej 20. tygodnia ciąży, z powodu nadciśnienia tętniczego wywołanego ciążą. Ilość metoprololu spożywana z mlekiem matki prawdopodobnie nie wywiera znaczących skutków związanych z blokowaniem receptorów beta u dziecka, jeżeli matka stosuje preparat w dawkach leczniczych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: zmęczenie. Często: ból głowy, zawroty głowy; bradykardia, kołatanie serca; zmiany ciśnienia tętniczego związane ze zmianą pozycji ciała (bardzo rzadko z omdleniem); duszność podczas wysiłku; nudności, bóle brzucha, biegunka, zaparcie; uczucie ziębnięcia rąk i stóp. Niezbyt często: depresja, bezsenność, koszmary senne; zaburzenia koncentracji, senność, parestezja; nasilenie objawów niewydolności serca, wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego, blok pierwszego stopnia; skurcz oskrzeli; wymioty; wysypka (w postaci pokrzywki podobnej do łuszczycy lub zmian dystroficznych skóry), nasilone pocenie; kurcze mięśni; ból zamostkowy, obrzęk; zwiększenie masy ciała.

UWAGI
U pacjentów leczonych beta-adrenolitykami nie należy stosować dożylnie antagonistów wapnia z grupy werapamilu. U pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc należy unikać stosowania kardioselektywnych beta-adrenolityków, chyba że są one konieczne ze względu na stan kliniczny pacjenta. U pacjentów z astmą oskrzelową lub innymi przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc, jednocześnie z metoprololem należy stosować leki rozszerzające oskrzela. U pacjentów z blokiem pierwszego stopnia należy zachować szczególną ostrożność. Preparat może być stosowany u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca. U pacjentów z niewydolnością serca w wywiadzie lub u pacjentów z niewielką rezerwą sercową należy rozważyć włączenie leczenia glikozydami naparstnicy i (lub) lekami moczopędnymi. Stosując preparat u pacjentów z niewielką rezerwą sercową, należy zachować szczególną ostrożność. U pacjentów z niewydolnością serca należy leczyć stany dekompensacji, zarówno przed, jak i w trakcie leczenia metoprololem. Przed zastosowaniem preparatu u pacjentów z łuszczycą należy rozważyć korzyści i ryzyko  związane z jego zastosowaniem.
Należy sprawdzić, jaka jest indywidualna reakcja pacjenta po podaniu preparatu, ponieważ u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia zaburzające sprawność psychofizyczną.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBetaloc ZOK 25 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 23,75 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,70 Cena 100% (zł): 21,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Betaloc ZOK 50 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 47,5 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,30 Cena 100% (zł): 28,30 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Betaloc ZOK 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 95 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,70 Cena 100% (zł): 37,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie