Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Betaloc (Metoprolol, Metoprolol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Betaloc ZOK 25 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 23,75 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,70 Cena 100% (zł): 21,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Betaloc ZOK 25: tabletki o przedłużonym uwalnianiu (23,75 mg) 28 szt.

AstraZeneca AB
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Selektywny lek beta-adrenolityczny.

SKŁAD
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 23,75 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 25 mg winianu metoprololu. Tabletki mogą być dzielone na pół.

WSKAZANIA
Dorośli
Nadciśnienie tętnicze.
Choroba niedokrwienna serca.
Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory.
Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału.
Zaburzenia rytmu serca, szczególnie w przypadku tachykardii nadkomorowych, ekstrasystolii pochodzenia komorowego i migotania przedsionków (w celu zwolnienia czynności komór).
Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu.
Profilaktyka migreny.
Dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat
Nadciśnienie tętnicze.

DAWKOWANIE
Jeśli konieczne jest odstawienie preparatu, należy robić to stopniowo, w ciągu co najmniej 2 tygodni. Za każdym razem dawkę preparatu należy zmniejszyć o połowę w stosunku do dawki podawanej poprzednio. Ostatnią, najmniejszą dawkę preparatu (pół tabletki 25 mg) należy stosować przez co najmniej 4 dni. Następnie preparat można odstawić. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych zaleca się wydłużenie czasu odstawiania preparatu.
Dorośli
Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka wynosi od 50 do 100 mg raz na dobę. U pacjentów, u których dawka 100 mg nie jest wystarczająco skuteczna, można dołączyć do leczenia inny preparat obniżający ciśnienie tętnicze krwi, najlepiej z grupy diuretyków lub antagonistów wapnia, z grupy pochodnych dihydropirydyny, lub zwiększyć dawkę metoprololu.
Choroba niedokrwienna serca
Zalecana dawka wynosi od 100 do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć lub dołączyć do leczenia leki z grupy azotanów.
Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca
Leczenie można rozpocząć u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca. Pacjent nie powinien mieć zaostrzeń niewydolności serca w ciągu ostatnich 6 tygodni, a leczenie podstawowe nie powinno być zmieniane w ciągu ostatnich 2 tygodni. Po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca beta-adrenolitykami może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów choroby. W przypadku zaostrzenia objawów, u części pacjentów jest możliwe kontynuowanie leczenia tą samą lub zmniejszoną dawką metoprololu. U części pacjentów konieczne jest odstawienie leku. Leczenie ciężkiej niewydolności serca (grupa IV NYHA) metoprololem powinni rozpoczynać lekarze z dużym doświadczeniem w leczeniu ciężkiej niewydolności serca.
Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca z grupy II NYHA
Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę. Dawkę początkową należy stosować przez pierwsze 2 tygodnie leczenia. Po 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę. Dawkę można podwajać co 2 kolejne tygodnie, do dawki 200 mg. W leczeniu długotrwałym zalecana dawka wynosi 200 mg raz na dobę.
Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca z grupy III i IV NYHA
Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg (pół tabletki 25 mg) raz na dobę. Dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta. W czasie ustalania dawki pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż u niektórych pacjentów może dojść do zaostrzenia objawów niewydolności serca. Po 1 do 2 tygodniach dawka może być zwiększona do 25 mg raz na dobę. Po kolejnych 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę. U pacjentów, którzy dobrze tolerują leczenie, dawkę można podwajać co kolejne 2 tygodnie do dawki maksymalnej 200 mg raz na dobę. U pacjentów, u których wystąpi bradykardia i (lub) niedociśnienie tętnicze, konieczne może być zmniejszenie dawek innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca lub zmniejszenie dawki metoprololu. Niedociśnienie tętnicze krwi występujące w czasie ustalania dawki metoprololu nie oznacza, że dawka ta nie będzie tolerowana w trakcie długotrwałego leczenia. Nie należy zwiększać dawki metoprololu do czasu stabilizacji ciśnienia tętniczego. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy szczególnie zwrócić uwagę na ocenę wydolności nerek.
Zaburzenia rytmu serca
Zalecana dawka wynosi od 100 do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć.
Zapobieganie nagłej śmierci sercowej i wystąpieniu ponownego zawału serca u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału
Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 200 mg raz na dobę.
Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu
Zalecana dawka wynosi 100 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć.
Profilaktyka migreny
Zalecana dawka wynosi od 100 do 200 mg raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka początkowa u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku 6 lat i powyżej wynosi 0,5 mg na kg mc. (0,48 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu) podawana raz na dobę. Ostateczna dawka podawana w miligramach powinna być jak najbardziej zbliżona do dawki oszacowanej w mg na kg mc. W przypadku braku odpowiedzi klinicznej na dawkę 0,5 mg na kg mc. dawkę można zwiększyć do dawki wynoszącej 1,0 mg na kg mc. (0,95 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu), nie przekraczając dawki 50 mg (47,5 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu). W przypadku braku odpowiedzi klinicznej na dawkę 1,0 mg na kg mc. dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 2,0 mg na kg mc. (1,9 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu). Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dawek powyżej 200 mg (190 mg bursztynianu metoprololu) raz na dobę u dzieci i młodzieży. Nie przeprowadzono badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat - preparat nie jest zalecany w tej grupie wiekowej.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Z reguły nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z marskością wątroby. Jeśli występują objawy bardzo ciężkiej niewydolności wątroby (np. u pacjentów z zespoleniem wrotno-czczym), należy rozważyć zmniejszenie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ czynność nerek tylko w niewielkim stopniu wpływa na eliminację leku.
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować raz na dobę, najlepiej rano, niezależnie od posiłku. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć. Tabletki należy połknąć, popijając co najmniej połową szklanki wody.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inny beta-adrenolityk lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wstrząs kardiogenny. Zespół chorego węzła zatokowego. Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia. Niestabilna, zdekompensowana niewydolność serca (obrzęk płuc, niedokrwienie narządów lub niskie ciśnienie tętnicze). Krótkotrwałe lub długotrwałe leczenie lekami o działaniu inotropowym, działającymi agonistycznie na receptory beta-adrenergiczne. Istotna klinicznie bradykardia zatokowa lub niedociśnienie tętnicze krwi. Podejrzenie świeżego zawału mięśnia sercowego, jeśli czynność serca jest mniejsza niż 45 uderzeń na minutę, odstęp PQ jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mmHg. Pacjentów z niewydolnością serca, u których ciśnienie skurczowe w pozycji leżącej utrzymuje się poniżej 100 mmHg, należy ponownie zbadać przed wdrożeniem leczenia metoprololem. Znaczne zaburzenia krążenia obwodowego z zagrożeniem wystąpienia zgorzeli.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Beta-adrenolityki mogą powodować bradykardię u płodu i noworodka, o czym należy pamiętać, jeżeli są one stosowane w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie okołoporodowym. Wpływ metoprololu na dziecko karmione piersią jest nieznaczący klinicznie, jeżeli matka stosuje preparat w dawkach leczniczych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: bradykardia, uczucie zimna w obwodowych częściach kończyn, kołatanie serca; bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcia; zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy. Niezbyt często: zaburzenia snu, parestezje; przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca, wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego; skrócenie oddechu, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową; ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała.

UWAGI
Nie należy podawać dożylnie werapamilu pacjentom leczonym beta-adrenolitykami. Metoprolol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chromaniem przestankowym, ciężką niewydolnością nerek, w ciężkim stanie ogólnym, jeżeli jednym z objawów jest kwasica metaboliczna. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania metoprololu i produktów naparstnicy.
Po zastosowaniu preparatu, u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia upośledzające sprawność psychofizyczną, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBetaloc ZOK 50 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 47,5 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,30 Cena 100% (zł): 28,30 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Betaloc ZOK 50: tabletki o przedłużonym uwalnianiu (47,5 mg) 28 szt.

AstraZeneca AB
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Selektywny lek beta-adrenolityczny.

SKŁAD
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 47,5 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 50 mg winianu metoprololu. Tabletki mogą być dzielone na pół.

WSKAZANIA
Dorośli
Nadciśnienie tętnicze.
Choroba niedokrwienna serca.
Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory.
Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału.
Zaburzenia rytmu serca, szczególnie w przypadku tachykardii nadkomorowych, ekstrasystolii pochodzenia komorowego i migotania przedsionków (w celu zwolnienia czynności komór).
Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu.
Profilaktyka migreny.
Dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat
Nadciśnienie tętnicze.

DAWKOWANIE
Jeśli konieczne jest odstawienie preparatu, należy robić to stopniowo, w ciągu co najmniej 2 tygodni. Za każdym razem dawkę preparatu należy zmniejszyć o połowę w stosunku do dawki podawanej poprzednio. Ostatnią, najmniejszą dawkę preparatu (pół tabletki 25 mg) należy stosować przez co najmniej 4 dni. Następnie preparat można odstawić. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych zaleca się wydłużenie czasu odstawiania preparatu.
Dorośli
Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka wynosi od 50 do 100 mg raz na dobę. U pacjentów, u których dawka 100 mg nie jest wystarczająco skuteczna, można dołączyć do leczenia inny preparat obniżający ciśnienie tętnicze krwi, najlepiej z grupy diuretyków lub antagonistów wapnia, z grupy pochodnych dihydropirydyny, lub zwiększyć dawkę metoprololu.
Choroba niedokrwienna serca
Zalecana dawka wynosi od 100 do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć lub dołączyć do leczenia leki z grupy azotanów.
Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca
Leczenie można rozpocząć u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca. Pacjent nie powinien mieć zaostrzeń niewydolności serca w ciągu ostatnich 6 tygodni, a leczenie podstawowe nie powinno być zmieniane w ciągu ostatnich 2 tygodni. Po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca beta-adrenolitykami może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów choroby. W przypadku zaostrzenia objawów, u części pacjentów jest możliwe kontynuowanie leczenia tą samą lub zmniejszoną dawką metoprololu. U części pacjentów konieczne jest odstawienie leku. Leczenie ciężkiej niewydolności serca (grupa IV NYHA) metoprololem powinni rozpoczynać lekarze z dużym doświadczeniem w leczeniu ciężkiej niewydolności serca.
Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca z grupy II NYHA
Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę. Dawkę początkową należy stosować przez pierwsze 2 tygodnie leczenia. Po 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę. Dawkę można podwajać co 2 kolejne tygodnie, do dawki 200 mg. W leczeniu długotrwałym zalecana dawka wynosi 200 mg raz na dobę.
Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca z grupy III i IV NYHA
Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg (pół tabletki 25 mg) raz na dobę. Dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta. W czasie ustalania dawki pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż u niektórych pacjentów może dojść do zaostrzenia objawów niewydolności serca. Po 1 do 2 tygodniach dawka może być zwiększona do 25 mg raz na dobę. Po kolejnych 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę. U pacjentów, którzy dobrze tolerują leczenie, dawkę można podwajać co kolejne 2 tygodnie do dawki maksymalnej 200 mg raz na dobę. U pacjentów, u których wystąpi bradykardia i (lub) niedociśnienie tętnicze, konieczne może być zmniejszenie dawek innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca lub zmniejszenie dawki metoprololu. Niedociśnienie tętnicze krwi występujące w czasie ustalania dawki metoprololu nie oznacza, że dawka ta nie będzie tolerowana w trakcie długotrwałego leczenia. Nie należy zwiększać dawki metoprololu do czasu stabilizacji ciśnienia tętniczego. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy szczególnie zwrócić uwagę na ocenę wydolności nerek.
Zaburzenia rytmu serca
Zalecana dawka wynosi od 100 do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć.
Zapobieganie nagłej śmierci sercowej i wystąpieniu ponownego zawału serca u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału
Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 200 mg raz na dobę.
Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu
Zalecana dawka wynosi 100 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć.
Profilaktyka migreny
Zalecana dawka wynosi od 100 do 200 mg raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka początkowa u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku 6 lat i powyżej wynosi 0,5 mg na kg mc. (0,48 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu) podawana raz na dobę. Ostateczna dawka podawana w miligramach powinna być jak najbardziej zbliżona do dawki oszacowanej w mg na kg mc. W przypadku braku odpowiedzi klinicznej na dawkę 0,5 mg na kg mc. dawkę można zwiększyć do dawki wynoszącej 1,0 mg na kg mc. (0,95 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu), nie przekraczając dawki 50 mg (47,5 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu). W przypadku braku odpowiedzi klinicznej na dawkę 1,0 mg na kg mc. dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 2,0 mg na kg mc. (1,9 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu). Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dawek powyżej 200 mg (190 mg bursztynianu metoprololu) raz na dobę u dzieci i młodzieży. Nie przeprowadzono badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat - preparat nie jest zalecany w tej grupie wiekowej.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Z reguły nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z marskością wątroby. Jeśli występują objawy bardzo ciężkiej niewydolności wątroby (np. u pacjentów z zespoleniem wrotno-czczym), należy rozważyć zmniejszenie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ czynność nerek tylko w niewielkim stopniu wpływa na eliminację leku.
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować raz na dobę, najlepiej rano, niezależnie od posiłku. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć. Tabletki należy połknąć, popijając co najmniej połową szklanki wody.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inny beta-adrenolityk lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wstrząs kardiogenny. Zespół chorego węzła zatokowego. Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia. Niestabilna, zdekompensowana niewydolność serca (obrzęk płuc, niedokrwienie narządów lub niskie ciśnienie tętnicze). Krótkotrwałe lub długotrwałe leczenie lekami o działaniu inotropowym, działającymi agonistycznie na receptory beta-adrenergiczne. Istotna klinicznie bradykardia zatokowa lub niedociśnienie tętnicze krwi. Podejrzenie świeżego zawału mięśnia sercowego, jeśli czynność serca jest mniejsza niż 45 uderzeń na minutę, odstęp PQ jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mmHg. Pacjentów z niewydolnością serca, u których ciśnienie skurczowe w pozycji leżącej utrzymuje się poniżej 100 mmHg, należy ponownie zbadać przed wdrożeniem leczenia metoprololem. Znaczne zaburzenia krążenia obwodowego z zagrożeniem wystąpienia zgorzeli.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Beta-adrenolityki mogą powodować bradykardię u płodu i noworodka, o czym należy pamiętać, jeżeli są one stosowane w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie okołoporodowym. Wpływ metoprololu na dziecko karmione piersią jest nieznaczący klinicznie, jeżeli matka stosuje preparat w dawkach leczniczych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: bradykardia, uczucie zimna w obwodowych częściach kończyn, kołatanie serca; bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcia; zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy. Niezbyt często: zaburzenia snu, parestezje; przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca, wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego; skrócenie oddechu, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową; ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała.

UWAGI
Nie należy podawać dożylnie werapamilu pacjentom leczonym beta-adrenolitykami. Metoprolol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chromaniem przestankowym, ciężką niewydolnością nerek, w ciężkim stanie ogólnym, jeżeli jednym z objawów jest kwasica metaboliczna. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania metoprololu i produktów naparstnicy.
Po zastosowaniu preparatu, u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia upośledzające sprawność psychofizyczną, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBetaloc ZOK 100 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 95 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,70 Cena 100% (zł): 37,70 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Betaloc ZOK 100: tabletki o przedłużonym uwalnianiu (95 mg) 28 szt.

AstraZeneca AB
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Selektywny lek beta-adrenolityczny.

SKŁAD
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 95 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 100 mg winianu metoprololu. Tabletki mogą być dzielone na pół.

WSKAZANIA
Dorośli
Nadciśnienie tętnicze.
Choroba niedokrwienna serca.
Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory.
Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału.
Zaburzenia rytmu serca, szczególnie w przypadku tachykardii nadkomorowych, ekstrasystolii pochodzenia komorowego i migotania przedsionków (w celu zwolnienia czynności komór).
Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu.
Profilaktyka migreny.
Dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat
Nadciśnienie tętnicze.

DAWKOWANIE
Jeśli konieczne jest odstawienie preparatu, należy robić to stopniowo, w ciągu co najmniej 2 tygodni. Za każdym razem dawkę preparatu należy zmniejszyć o połowę w stosunku do dawki podawanej poprzednio. Ostatnią, najmniejszą dawkę preparatu (pół tabletki 25 mg) należy stosować przez co najmniej 4 dni. Następnie preparat można odstawić. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych zaleca się wydłużenie czasu odstawiania preparatu.
Dorośli
Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka wynosi od 50 do 100 mg raz na dobę. U pacjentów, u których dawka 100 mg nie jest wystarczająco skuteczna, można dołączyć do leczenia inny preparat obniżający ciśnienie tętnicze krwi, najlepiej z grupy diuretyków lub antagonistów wapnia, z grupy pochodnych dihydropirydyny, lub zwiększyć dawkę metoprololu.
Choroba niedokrwienna serca
Zalecana dawka wynosi od 100 do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć lub dołączyć do leczenia leki z grupy azotanów.
Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca
Leczenie można rozpocząć u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca. Pacjent nie powinien mieć zaostrzeń niewydolności serca w ciągu ostatnich 6 tygodni, a leczenie podstawowe nie powinno być zmieniane w ciągu ostatnich 2 tygodni. Po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca beta-adrenolitykami może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów choroby. W przypadku zaostrzenia objawów, u części pacjentów jest możliwe kontynuowanie leczenia tą samą lub zmniejszoną dawką metoprololu. U części pacjentów konieczne jest odstawienie leku. Leczenie ciężkiej niewydolności serca (grupa IV NYHA) metoprololem powinni rozpoczynać lekarze z dużym doświadczeniem w leczeniu ciężkiej niewydolności serca.
Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca z grupy II NYHA
Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę. Dawkę początkową należy stosować przez pierwsze 2 tygodnie leczenia. Po 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę. Dawkę można podwajać co 2 kolejne tygodnie, do dawki 200 mg. W leczeniu długotrwałym zalecana dawka wynosi 200 mg raz na dobę.
Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca z grupy III i IV NYHA
Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg (pół tabletki 25 mg) raz na dobę. Dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta. W czasie ustalania dawki pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż u niektórych pacjentów może dojść do zaostrzenia objawów niewydolności serca. Po 1 do 2 tygodniach dawka może być zwiększona do 25 mg raz na dobę. Po kolejnych 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę. U pacjentów, którzy dobrze tolerują leczenie, dawkę można podwajać co kolejne 2 tygodnie do dawki maksymalnej 200 mg raz na dobę. U pacjentów, u których wystąpi bradykardia i (lub) niedociśnienie tętnicze, konieczne może być zmniejszenie dawek innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca lub zmniejszenie dawki metoprololu. Niedociśnienie tętnicze krwi występujące w czasie ustalania dawki metoprololu nie oznacza, że dawka ta nie będzie tolerowana w trakcie długotrwałego leczenia. Nie należy zwiększać dawki metoprololu do czasu stabilizacji ciśnienia tętniczego. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy szczególnie zwrócić uwagę na ocenę wydolności nerek.
Zaburzenia rytmu serca
Zalecana dawka wynosi od 100 do 200 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć.
Zapobieganie nagłej śmierci sercowej i wystąpieniu ponownego zawału serca u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału
Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 200 mg raz na dobę.
Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu
Zalecana dawka wynosi 100 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć.
Profilaktyka migreny
Zalecana dawka wynosi od 100 do 200 mg raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka początkowa u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku 6 lat i powyżej wynosi 0,5 mg na kg mc. (0,48 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu) podawana raz na dobę. Ostateczna dawka podawana w miligramach powinna być jak najbardziej zbliżona do dawki oszacowanej w mg na kg mc. W przypadku braku odpowiedzi klinicznej na dawkę 0,5 mg na kg mc. dawkę można zwiększyć do dawki wynoszącej 1,0 mg na kg mc. (0,95 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu), nie przekraczając dawki 50 mg (47,5 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu). W przypadku braku odpowiedzi klinicznej na dawkę 1,0 mg na kg mc. dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 2,0 mg na kg mc. (1,9 mg na kg mc. bursztynianu metoprololu). Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dawek powyżej 200 mg (190 mg bursztynianu metoprololu) raz na dobę u dzieci i młodzieży. Nie przeprowadzono badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat - preparat nie jest zalecany w tej grupie wiekowej.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Z reguły nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z marskością wątroby. Jeśli występują objawy bardzo ciężkiej niewydolności wątroby (np. u pacjentów z zespoleniem wrotno-czczym), należy rozważyć zmniejszenie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ czynność nerek tylko w niewielkim stopniu wpływa na eliminację leku.
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować raz na dobę, najlepiej rano, niezależnie od posiłku. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć. Tabletki należy połknąć, popijając co najmniej połową szklanki wody.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inny beta-adrenolityk lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wstrząs kardiogenny. Zespół chorego węzła zatokowego. Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia. Niestabilna, zdekompensowana niewydolność serca (obrzęk płuc, niedokrwienie narządów lub niskie ciśnienie tętnicze). Krótkotrwałe lub długotrwałe leczenie lekami o działaniu inotropowym, działającymi agonistycznie na receptory beta-adrenergiczne. Istotna klinicznie bradykardia zatokowa lub niedociśnienie tętnicze krwi. Podejrzenie świeżego zawału mięśnia sercowego, jeśli czynność serca jest mniejsza niż 45 uderzeń na minutę, odstęp PQ jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mmHg. Pacjentów z niewydolnością serca, u których ciśnienie skurczowe w pozycji leżącej utrzymuje się poniżej 100 mmHg, należy ponownie zbadać przed wdrożeniem leczenia metoprololem. Znaczne zaburzenia krążenia obwodowego z zagrożeniem wystąpienia zgorzeli.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Beta-adrenolityki mogą powodować bradykardię u płodu i noworodka, o czym należy pamiętać, jeżeli są one stosowane w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie okołoporodowym. Wpływ metoprololu na dziecko karmione piersią jest nieznaczący klinicznie, jeżeli matka stosuje preparat w dawkach leczniczych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: bradykardia, uczucie zimna w obwodowych częściach kończyn, kołatanie serca; bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcia; zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy. Niezbyt często: zaburzenia snu, parestezje; przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca, wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego; skrócenie oddechu, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową; ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała.

UWAGI
Nie należy podawać dożylnie werapamilu pacjentom leczonym beta-adrenolitykami. Metoprolol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chromaniem przestankowym, ciężką niewydolnością nerek, w ciężkim stanie ogólnym, jeżeli jednym z objawów jest kwasica metaboliczna. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania metoprololu i produktów naparstnicy.
Po zastosowaniu preparatu, u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub objawy zmęczenia upośledzające sprawność psychofizyczną, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych