Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Bisoprolol Vitabalans (Bisoprolol, Bisoprolol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Bisoprolol Vitabalans (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Bisoprolol Vitabalans: tabletki (5 mg) 30 szt.

Vitabalans Oy
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Selektywny lek beta-adrenolityczny.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 5 mg hemifumaranu bisoprololu, co jest równoważne 4,2 mg bisoprololu. Tabletki można dzielić na połowy.

WSKAZANIA
Nadciśnienie tętnicze.
Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.

DAWKOWANIE
Leczenia nie należy przerywać nagle; dawkę należy zmniejszać powoli, o połowę na tydzień.
Dorośli
Dawkę należy ustalać indywidualnie. Zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej możliwej dawki. U niektórych pacjentów dawka 5 mg na dobę może być wystarczająca. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę, a maksymalna zalecana dawka dobową wynosi 20 mg. W leczeniu łagodnego nadciśnienia tętniczego może być wystarczająca dawka 2,5 mg bisoprololu. Maksymalną dawkę, wynoszącą 20 mg, należy stosować jedynie w szczególnych przypadkach.
Dzieci i młodzież
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.
Osoby w podeszłym wieku
Zazwyczaj nie ma konieczności dostosowywania dawki. Zaleca się rozpoczynać leczenie od najmniejszej możliwej dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma konieczności dostosowywania dawki; zalecane jest uważne monitorowanie pacjentów. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawka nie może być większa niż 10 mg hemifumaranu bisoprololu na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) dawka nie może być większa niż 10 mg hemifumaranu bisoprololu na dobę. Dawkę dobową można ostatecznie podać w 2 dawkach.
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować rano, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletkę można przyjmować podczas posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostra niewydolność serca lub stany niewyrównanej niewydolności serca wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim. Wstrząs kardiogenny. Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (bez wszczepionego rozrusznika serca). Zespół chorego węzła zatokowego. Blok zatokowo-przedsionkowy. Objawowa bradykardia poniżej 45-50 uderzeń na minutę podczas leczenia lub poniżej 50 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia. Objawowe niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe krwi poniżej 100 mm Hg). Ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc. Ciężka postać choroby zarostowej tętnic obwodowych i ciężka postać zespołu Raynauda. Kwasica metaboliczna. Nie leczony guz chromochłonny nadnerczy. Jednoczesne stosowanie floktafeniny i sultoprydu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować bisoprololu w ciąży chyba, że jest to konieczne. W przypadku, gdy leczenie bisoprololem zostanie uznane za niezbędne, należy monitorować maciczno-łożyskowy przepływ krwi i wzrost płodu. W przypadku wystąpienia szkodliwego wpływu na ciążę lub na płód należy rozważyć leczenie alternatywne. Noworodek musi być starannie monitorowany; objawy hipoglikemii i bradykardii na ogół występują w ciągu pierwszych 3 dni. Karmienie piersią nie jest zalecane w trakcie podawania bisoprololu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zmęczenie, wyczerpanie, zawroty głowy, bóle głowy; uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn, zespół Raynauda, nasilenie istniejącego chromania przestankowego; zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i zaparcie. Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja; bradykardia, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (zwolnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowe lub nasilenie istniejącego bloku przedsionkowo-komorowego), nasilenie współistniejącej niewydolności serca; niedociśnienie ortostatyczne; skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie; osłabienie i kurcze mięśni, bóle stawów; astenia.

UWAGI
Bisoprolol należy stosować ostrożnie w przypadku: skurczu oskrzeli (astma oskrzelowa, obturacyjna choroba płuc) - w astmie oskrzelowej lub w innych przewlekłych chorobach obturacyjnych płuc, które mogą powodować występowanie objawów, jednocześnie należy podawać leki rozszerzające oskrzela, a w przypadku wystąpienia zwiększonego oporu w drogach oddechowych może zaistnieć potrzeba zwiększenia dawki beta2- mimetyków; cukrzycy przebiegającej z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi; nadczynności tarczycy (objawy podmiotowe i przedmiotowe tyreotoksykozy mogą być maskowane podczas leczenia bisoprololem); ścisłego postu; leczenia odczulającego (bisoprolol może zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny jak i nasilać ciężkość reakcji anafilaktycznych); bloku przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia; dławicy piersiowej typu Prinzmetala; choroby okluzyjnej naczyń obwodowych lub zaburzeń krążenia obwodowego, takich jak zespół Raynauda i chromanie przestankowe; pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy (nie można podawać bisoprololu aż do uzyskania blokady receptorów alfa-adrenergicznych); łuszczycy lub łuszczycy w wywiadzie (bisoprolol można podawać wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka); noszenia przez pacjenta soczewek kontaktowych. Jeśli konieczne jest przerwanie stosowania beta-adrenilotyku przed planowaną operacją, należy zrobić to stopniowo i zakończyć 48 godzin przed zabiegiem. Preparat zawiera substancję czynną, która powoduje dodatnie wyniki testów antydopingowych.
Ze względu na indywidualną reakcję na leczenie, zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być zaburzona. Należy wziąć to pod uwagę szczególnie w momencie rozpoczynania leczenia, podczas zmiany leku, jak również w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBisoprolol Vitabalans (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,00 Cena 100% (zł): 17,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie