Dodaj do mojego indeksu leków »

Buderhin (Budesonide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Buderhin (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 200 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Buderhin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

CO ZAWIERA BUDERHIN?

1 dawka leku Buderhin zawiera 50 mikrogramów budezonidu.

jak działa buderhin?

Budezonid należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Stosowany do nosa zmniejsza objawy alergicznego zapalenia śluzówki nosa (zatkanie nosa, obrzęk śluzówki nosa, zwiększona ilość wydzieliny), hamuje wczesną (po odpowiednio długim stosowaniu) i późną fazę reakcji alergicznej.

kiedy stosować buderhin?

Lek Buderhin jest stosowany w alergicznym (sezonowym i całorocznym) zapaleniu śluzówki nosa oraz w naczynioruchowym zapaleniu śluzówki nosa.

jak stosować buderhin?

Dawkowanie leku Buderhin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Buderhin należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku buderhin?

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek o odpowiedniej porze, powinien zastosować go tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę, a następną dawkę zastosować w zwykłym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy buderhin nie może być stosowany?

Leku Buderhin nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (budezonid) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku buderhin?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Buderhin lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

jak stosować buderhin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować buderhin w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Buderhin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku buderhin?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Buderhin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku buderhin?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

czy buderhin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Buderhin nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać buderhin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych