LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Contrahist Allergy (Levocetirizine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Contrahist Allergy (OTC) tabletki powlekane 5 mg 10 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Contrahist Allergy

Adamed Pharma S.A.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny, co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny. 1 tabletka zawiera 68,2 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej
Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (l tabletka powlekana).
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 1at: zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (l tabletka powlekana). Nie zaleca się podawania lewocetyryzyny w postaci tabletek powlekanych dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci leku. Zaleca się stosowanie produktów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz nerek zaleca się dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od stopnia wydolności nerek. Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest zależne od wartości klirensu kreatyniny: klirens 50-79 ml/min - 5 mg raz na dobę; klirens 30-49 ml/min - 5 mg co drugi dzień; klirens 10-30 ml/min - 5 mg co trzeci dzień; klirens < 10 ml/min - lek przeciwwskazany. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie po uwzględnieniu klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta. Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.
Czas trwania leczenia
Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy < 4 dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z przebiegiem choroby; leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy > 4 dni w tygodniu i utrzymujące się dłużej niż 4 tygodnie) można rozważyć kontynuację leczenia w okresie ekspozycji na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania 5 mg lewocetyryzyny w postaci tabletek powlekanych, obejmuje 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu (cetyryzyny) w przewlekłej pokrzywce i przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa dotyczy okresu do l roku.
Sposób podawania
Tabletkę należy przyjmować, połykając w całości i popijając płynem. Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie preparatu, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy, senność, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Niezbyt często: osłabienie, bóle brzucha. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane: zwiększone łaknienie; agresja, pobudzenie, bezsenność, myśli samobójcze; drgawki, parestezja, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych; kołatanie serca; duszność; nudności; zapalenie wątroby; bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu; obrzęk naczynioruchowy, trwały wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka; bóle mięśni; obrzęk; zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby; nadwrażliwość, w tym anafilaksja.

UWAGI
Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku jednocześnie z alkoholem. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem zatrzymania moczu (np. uszkodzenia rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ lewocetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Zaleca się odstawienie leków przeciwhistaminowych na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych.
Niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność, zmęczenie i osłabienie podczas leczenia lewocetyryzyną - pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na preparat.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner