DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana (Diphtheria toxoid+Tetanus toxoid+Pertussis vaccine) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana (Diphtheria toxoid+Tetanus toxoid+Pertussis vaccine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 25 amp. 0,5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 185,00 Cena 100% (zł): 185,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana: zawiesina do wstrzykiwań 25 amp. 0,5 ml

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Szczepionka przeciw błonicy, przeciw tężcowi i przeciw krztuścowi.

SKŁAD
1 dawka (0,5 ml) zawiera: toksoid błoniczy - nie mniej niż 30 j.m.; toksoid tężcowy - nie mniej niż 40 j.m. w badaniu na świnkach morskich, nie mniej niż 60 j.m. w badaniu na myszach; zawiesinę inaktywowanego szczepu Bordetella pertussis - nie mniej niż 4 j.m. Szczepionka zawiera tiomersal.

WSKAZANIA
Szczepionka jest wskazana do czynnego uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci od 7. tygodnia życia do ukończenia 2. roku życia, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.
Dzieci, które nie zostały zaszczepione w terminach zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych, mogą być szczepione tą szczepionką do ukończenia 3. roku życia, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową.
Szczepienie szczepionką może być wykonywane w następujących przypadkach:
- w zaburzeniach OUN o przewlekłym przebiegu np: mózgowe porażenie dziecięce (bez predyspozycji do drgawek), opóźnienie rozwoju umysłowego (bez tendencji do drgawek), zespół Downa;
- jeżeli stwierdzono drgawki przygodne w wywiadzie, ale zaleca się osłonę farmakologiczną i ocenę EEG;
- u niemowląt i dzieci z rozpoznaną padaczką, u których napady nie występują od co najmniej 12 miesięcy, w wyniku leczenia; szczepienia w tej grupie powinny odbywać się pod osłoną dotychczas stosowanych leków;
- u niemowląt, jeżeli u członków rodziny występowały drgawki lub ewentualnie reakcje poszczepienne po szczepieniu opisywaną szczepionką DTP;
- u dzieci z obniżoną odpornością np. związaną z zakażeniem wirusem HIV, mimo zmian patologicznych, jeżeli istnieje możliwość wytworzenia odpowiedzi nawet w ograniczonym stopniu.

DAWKOWANIE
Podstawowy schemat szczepienia obejmuje 3 dawki podawane w pierwszych 6 miesiącach życia dziecka, w odstępach 6-8-tygodniowych oraz czwartą dawkę w 2. roku życia zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.
Szczepienie pierwotne
Szczepienie pierwotne składa się z 3 dawek szczepionki: pierwsza dawka - w 2. miesiącu życia; druga dawka - w 3-4. miesiącu życia; trzecia dawka - w 5-6. miesiącu życia.
Szczepienie uzupełniające
Czwarta dawka - w 16-18. miesiącu życia.
Sposób podawania
Dawkę 0,5 ml należy podać głęboko podskórnie (zaleca się również domięśniowe podanie szczepionki dla zminimalizowania odczynów miejscowych związanych z obecnością adiuwantu). Jako miejsce wstrzykiwań zaleca się mięsień naramienny lub przednioboczną część uda. Szczepionki nie należy podawać donaczyniowo.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką (łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki). Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia; w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. Objawy mózgowe manifestujące się zaburzeniem świadomości i ogniskowymi objawami neurologicznymi, występujące w ciągu 72 godzin po poprzednim szczepieniu. Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po poprzedniej dawce szczepionki. Nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający >= 3 godzin, który wystąpił w ciągu 48 godzin po poprzedniej dawce szczepionki. Utrata świadomości lub epizod hipotensyjno-hiporeaktywny (w ciągu 7 dni po poprzednim szczepieniu), mogące przebiegać z objawami zaburzeń krążeniowo-oddechowych. Podwyższona temperatura ciała >= 40,5ºC, niewywołana innymi czynnikami, pojawiająca się w ciągu 48 godzin po poprzednim szczepieniu.
Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia opisywaną szczepionką, należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie dotyczy - szczepionka jest przeznaczona do stosowania tylko u dzieci.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: powiększenie i (lub) bolesność węzłów chłonnych; reakcja alergiczna, reakcja anafilaktyczna, w tym wstrząs anafilaktyczny; zmniejszenie lub utrata apetytu, zmniejszenie lub utrata pragnienia; niepokój, apatia; drgawki przebiegające z gorączką lub bez, szczękościskiem, wzrostem, a następnie obniżeniem napięcia mięśniowego, zaburzenia napięcia mięśniowego (w tym prężenia), epizod hipotensyjno-hiporeaktywny, zaburzenia lub utrata świadomości, hipotonia, senność, encefalopatia (dane literaturowe nie dowodzą jednoznacznie związku tego objawu ze szczepieniem szczepionkami zawierającymi pełnokomórkowy składnik krztuścowy), niedowład wiotki kończyny, zapalenie splotu ramiennego, przeczulica, drżenia, krzyk (płacz) mózgowy); zaburzenia krążeniowo-oddechowe, sinica; zmiana zabarwienia kończyn (zaczerwienienie, zasinienie), bladość; bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych =< 28. tygodnia ciąży), zaburzenia oddychania, nieżyt górnych dróg oddechowych, kaszel, zapalenie oskrzeli; wymioty, biegunka; pokrzywka, wysypka plamista, wysypka grudkowa, wysypka plamisto-grudkowa, obrzęk naczynioruchowy, marmurkowatość skóry, wybroczyny; dreszcze, ograniczenie ruchomości i (lub) bolesność kończyny; zwiększona drażliwość, gorączka do 39-40 st. C lub wyższa, odczyny miejscowe (zaczerwienienie, ból, obrzęk), płacz, ciągły płacz trwający >= 3 godziny (nieutulony płacz).
Szczepionka zawiera tiomersal (jako środek konserwujący), który może wywołać reakcje alergiczne. Obecność adiuwantu (wodorotlenek glinu) w szczepionce prowadzić może do powstania podskórnych guzków - ziarniniaków, przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie (ziarniniaki nieznikające w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin).

UWAGI
Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. Po szczepieniu dziecko powinno pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.
Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych