Depakine (Valproic acid, Kwas walproinowy) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Depakine (Valproic acid, Kwas walproinowy) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Depakine (Lz) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 400 mg 4 fiolki + rozp. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 178,00 Cena 100% (zł): 178,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Depakine: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (400 mg) 4 fiolki + rozp.

Sanofi-Aventis France
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwpadaczkowy z grupy pochodnych kwasów tłuszczowych.

SKŁAD
1 fiolka zawiera 400 mg walproinianu sodu.

WSKAZANIA
Stany padaczkowe, w których benzodiazepiny podawane dożylnie są nieskuteczne.
Napady gromadne.
Napady drgawkowe, kiedy doustne leczenie jest okresowo niemożliwe ze względu na stan świadomości lub niemożność połykania, zwłaszcza jeżeli chory był uprzednio skutecznie leczony doustnie walproinianem sodu (dotyczy to napadów uogólnionych i częściowych).
Profilaktycznie w związku z zabiegami neurochirurgicznymi głowy, gdy istnieje możliwość wystąpienia napadu (-ów) padaczkowego (-ych).

DAWKOWANIE
Dobową dawkę ustala się w zależności od wieku i masy ciała, niemniej należy brać pod uwagę wrażliwość osobnicza. Optymalną dawkę określa się na podstawie klinicznej odpowiedzi na leczenie; oznaczanie stężenia kwasu walproinowego w surowicy należy traktować jako element dodatkowy monitorowania, konieczny jedynie wówczas, gdy kontrola kliniczna napadów jest niedostateczna lub wystąpiły działania niepożądane. Średnie skuteczne stężenie wynosi zwykle 50-120 mg/l (375-840 mol/l). Gdy staje się to możliwe, leczenie powinno być kontynuowane preparatem doustnym w ogólnie zalecanych dawkach.
U pacjentów, którzy dotychczas leczeni byli z powodzeniem doustnym preparatem walproinianu sodu, można stosować aktualną dawkę w ciągłym wlewie dożylnym lub wielokrotnym wstrzyknięciu. Np. jeśli pacjent przyjmował dawkę 25 mg/kg mc. na dobę, można kontynuować leczenie w okresie 2-3 dni w postaci ciągłego wlewu z szybkością 1 mg na kg mc./h. Dawka i okres podawania są od siebie zależne.
Pozostałym pacjentom preparat można podać początkowo w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (ponad 3 minuty), zwykle 15 mg/kg mc., a następnie kontynuować jako wlew dożylny z szybkością zazwyczaj 1 do 2 mg na kg mc./h, dostosowując ją do odpowiedzi klinicznej.
Badania wykazują, że wyniki nie są zależne od płci, czasu trwania iniekcji, stosowania uprzednio innego leku przeciwpadaczkowego czy poprzednio stosowanej dawki kwasu walproinowego w granicach 5,3-28 mg na kg mc. na dobę.
Sposób podawania
Aby przygotować roztwór, należy wstrzyknąć załączony rozpuszczalnik, odczekać do chwili rozpuszczenia i pobrać właściwą dawkę. Stężenie przygotowanego roztworu wynosi 95 mg/ml. Przygotowanie dożylnej postaci preparatu powinno nastąpić bezpośrednio przed użyciem, a roztwór należy zużyć w ciągu 24 godzin. Roztwór do wlewu dożylnego można podawać z pojemnika z polichlorku winylu, polietylenu lub szkła. Preparat można podawać dożylnie poprzez bezpośrednie powolne wstrzyknięcie dożylne albo w postaci wlewu ciągłego. Jeśli jednocześnie stosowane są inne leki, walproinian należy podawać przez oddzielny cewnik. Stwierdzono zgodność fizykochemiczną z następującymi roztworami: 0,9% roztwór chlorku sodu, 5% roztwór glukozy, 10% roztwór glukozy, 20% roztwór glukozy, 30% roztwór glukozy, 2,55% roztwór glukozy + 0,45% roztwór NaCl, 0,14% roztwór wodorowęglanu sodu, 3,66% roztwór trometamolu + 0,172% roztwór NaCl.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre i przewlekłe zapalenie wątroby. Stosowanie u pacjenta z przebytym ciężkim zapaleniem wątroby, zwłaszcza polekowym lub u pacjenta z wywiadem rodzinnym świadczącym o ciężkim zapaleniu wątroby. Porfiria. Jednoczesne stosowanie z meflochiną. Stosowanie walproinianu jest przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami mitochondrialnymi wywołanymi mutacjami genu jądrowego kodującego enzym mitochondrialny - polimerazę gamma (POLG), np. u osób z zespołem Alpersa-Huttenlochera, oraz u dzieci w wieku poniżej 2 lat z podejrzeniem zaburzeń związanych z POLG. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami cyklu mocznikowego.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że inne metody leczenia są nieskuteczne lub nie są tolerowane. Kobiety w wieku rozrodczym w czasie leczenia muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji. Jeśli to możliwe, u kobiet planujących ciążę należy dołożyć wszelkich starań, aby przed zajściem w ciążę dokonać zmiany na odpowiednie alternatywne leczenie. Nie należy przerywać leczenia walproinianem bez ponownej oceny korzyści i ryzyka związanych z tym leczeniem. Jeśli na podstawie dokładnej oceny ryzyka i korzyści, leczenie walproinianem w czasie ciąży jest kontynuowane, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, a dawkę dobową walproinianu podzielić na kilka małych dawek przyjmowanych w ciągu całego dnia. Korzystniejsze może być zastosowanie postaci o przedłużonym uwalnianiu, gdyż pozwala to uniknąć wystąpienia wysokich stężeń walproinianu w osoczu. Przed ciążą należy wdrożyć suplementację folianami, co zapobiega wadom wrodzonym płodu lub wadom rozwojowym związanym z ekspozycją na walproinian. Należy wdrożyć specjalistyczny monitoring prenatalny, w celu wykrycia ewentualnego wystąpienia wad cewy nerwowej lub innych wad. Należy zdecydować o przerwaniu karmienia piersią lub o przerwaniu albo wstrzymaniu leczenia preparatem, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla pacjentki.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: nudności, bóle żołądka, biegunka; przypadki izolowanego i umiarkowanego zwiększenia stężenia amoniaku; trombocytopenia; przemijające i (lub) zależne od dawki leku wypadanie włosów. Niezbyt często: ataksja. Ponadto: uspokojenie, zaburzenia pozapiramidowe, przemijające objawy parkinsonizmu; przemijające i (lub) zależne od dawki leku posturalne drżenia mięśniowe i senność; niewydolność szpiku kostnego (w tym aplazja dotycząca krwinek czerwonych), agranulocytoza; izolowane zmniejszenie stężenia fibrynogenu i wydłużenie czasu krwawienia; brak miesiączki i nieregularne cykle miesiączkowe; zapalenie naczyń; reakcje alergiczne; zwiększenie masy ciała; splątanie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem leczenia i okresowo podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia należy wykonywać laboratoryjne testy czynności wątroby, zwłaszcza u pacjentów z grupy ryzyka. Badania laboratoryjne (badanie morfologii krwi z rozmazem, w tym liczba płytek krwi, czas krwawienia i ocena testów krzepnięcia) są zalecane przed rozpoczęciem leczenia, również przed zabiegiem operacyjnym i w przypadku samoistnych krwiaków lub krwawień. U dzieci w wieku poniżej 3 lat zaleca się stosowanie walproinianu sodu w monoterapii poprzedzonej oceną jego terapeutycznej korzyści w porównaniu do ryzyka uszkodzenia wątroby lub zapalenia trzustki. Walproinianu sodu nie zaleca się stosować u pacjentów z niedoborem enzymów w cyklu przemian mocznika. U pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym należy rozważyć korzyści z zastosowania leku w stosunku do ryzyka jego szkodliwego działania. Pacjentów z niedoborem palmitoilotransferazy karnitynowej II należy poinformować o zwiększonym ryzyku rabdomiolizy podczas stosowania walproinianu. Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia walproinianem.

PROWADZENIE POJAZDÓW
Kierowców i operatorów maszyn należy ostrzec o możliwości wystąpienia senności, zwłaszcza w przypadku stosowania kilku leków przeciwdrgawkowych lub w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków (np. benzodiazepin), które również mogą powodować senność.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDepakine (Rp) syrop 288,2 mg/5 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 11,37 Cena 100% (zł): 15,88 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Depakine Chrono 300 (Rp) tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 300 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B / R Opłata pacjenta (zł): 2,85 / 6,05 Cena 100% (zł): 16,49 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Depakine Chrono 500 (Rp) tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B / R Opłata pacjenta (zł): 0,00 / 3,20 Cena 100% (zł): 22,73 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Depakine Chrono 500 (import równoległy) (Rp) tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B / R Opłata pacjenta (zł): 0,00 / 3,20 Cena 100% (zł): 21,48 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Depakine Chrono 500 (import równoległy) (Rp) tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B / R Opłata pacjenta (zł): 0,00 / 3,20 Cena 100% (zł): 21,78 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Depakine Chronosphere 100 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B / R Opłata pacjenta (zł): 2,14 / 5,34 Cena 100% (zł): 6,69 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Depakine Chronosphere 250 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 250 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B / R Opłata pacjenta (zł): 4,97 / 8,17 Cena 100% (zł): 16,34 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Depakine Chronosphere 500 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B / R Opłata pacjenta (zł): 4,48 / 7,68 Cena 100% (zł): 27,21 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Depakine Chronosphere 750 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 750 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B / R Opłata pacjenta (zł): 5,55 / 8,75 Cena 100% (zł): 39,65 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Depakine Chronosphere 1000 (Rp) granulat o przedłużonym uwalnianiu 1000 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: B / R Opłata pacjenta (zł): 6,69 / 9,89 Cena 100% (zł): 52,15 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie