Diagen (Gliclazide, Gliklazyd) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Diagen (Gliclazide, Gliklazyd) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Diagen (Rp) tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg 60 szt. 75+: S Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 12,20 Cena 100% (zł): 17,23 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Diagen: tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu (30 mg) 60 szt.

Generics Ltd.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Doustny lek przeciwcukrzycowy - pochodna sulfonylomocznika.

SKŁAD
1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu. 1 tabletka zawiera 73,5 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Cukrzyca insulinoniezależna (typu 2) u osób dorosłych, kiedy przestrzeganie diety, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

DAWKOWANIE
Dorośli
Zwykle zalecana dawka wynosi od 1 do 4 tabletek na dobę, tj. od 30 do 120 mg przyjmowanych jednorazowo, w porze śniadania. Dawka powinna być dostosowana indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta (stężenie glukozy we krwi, HbA1c). Zalecana dawka początkowa wynosi 30 mg na dobę. W przypadku uzyskania skutecznej kontroli glikemii, dawkę tę można stosować w leczeniu podtrzymującym. Jeśli glikemia nie jest odpowiednio kontrolowana, dawkę można stopniowo zwiększyć do 60 mg, 90 mg lub 120 mg na dobę. Nie powinno się zwiększać dawki częściej niż co najmniej po upływie 1 miesiąca, z wyjątkiem pacjentów, u których stężenie glukozy we krwi nie uległo zmniejszeniu po 2 tygodniach leczenia. W takich przypadkach dawkę można zwiększyć pod koniec drugiego tygodnia leczenia. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 120 mg.
Zmiana gliklazydu w tabletkach 80 mg (postać o natychmiastowym uwalnianiu) na gliklazyd w dawce 30 mg (postać o zmodyfikowanym uwalnianiu)
1 tabletka gliklazydu 80 mg jest porównywalna z 1 tabletką o zmodyfikowanym uwalnianiu gliklazydu 30 mg. Zmiana może być przeprowadzona pod warunkiem monitorowania stężenia glukozy we krwi.
Zmiana innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na gliklazyd tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Gliklazyd może być stosowany w celu zastąpienia innego doustnego leku przeciwcukrzycowego. Podczas zamiany na gliklazyd należy wziąć pod uwagę dawkę i okres półtrwania uprzednio stosowanego leku przeciwcukrzycowego. Zastosowanie okresu przejściowego nie jest konieczne. Należy zastosować dawkę początkową 30 mg i tak ją zmodyfikować, aby była dostosowana do reakcji stężenia glukozy we krwi pacjenta, tak jak to opisano powyżej. Przechodząc z leku hipoglikemizującego  będącego pochodną sulfonylomocznika o przedłużonym okresie półtrwania, konieczny może być kilkudniowy okres przerwy w leczeniu, aby uniknąć addycyjnego efektu 2 leków, który może spowodować hipoglikemię. Schemat dawkowania w takich sytuacjach powinien być taki sam jak na początku stosowania gliklazydu w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, tzn. zastosować dawkę początkową 30 mg/dobę, a następnie stopniowo ją zwiększać w zależności od reakcji metabolicznej pacjenta.
Leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwcukrzycowymi
Gliklazyd może być stosowany z biguanidami, inhibitorami alfa-glukozydazy lub insuliną. U pacjentów ze stężeniem glukozy we krwi niedostatecznie kontrolowanym z użyciem gliklazydu w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, powinno być wprowadzone leczenie skojarzone z insuliną pod ścisłym nadzorem lekarskim.
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone; brak dostępnych danych.
Osoby w podeszłym wieku
Preparat należy stosować zgodnie z tymi samymi zasadami dawkowania jakie są zalecane u pacjentów w wieku poniżej 65 lat.
Pacjenci z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii
Większe ryzyko hipoglikemii dotyczy następujących pacjentów: pacjenci niedożywieni lub źle odżywieni, pacjenci z ciężkimi lub niedostatecznie wyrównanymi zaburzeniami endokrynologicznymi (niedoczynność przysadki, niedoczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy), pacjenci po zaprzestaniu długotrwałego leczenia i (lub) leczenia dużymi dawkami kortykosteroidów, pacjenci z ciężką chorobą naczyniową (ciężka choroba wieńcowa, ciężka niewydolność tętnicy szyjnej, choroba naczyń obwodowych). Zaleca się stosowanie minimalnej dawki początkowej 30 mg na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek powinny być zastosowane takie same zasady dawkowania jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Pacjenci ci powinni pozostawać pod obserwacją. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, nie żuć ani nie rozgryzać.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Cukrzyca typu 1. Stan przedśpiączkowy lub śpiączka cukrzycowa, ketoza i kwasica cukrzycowa. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby (w tych przypadkach zaleca się stosowanie insuliny). Leczenie mikonazolem. Okres karmienia piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Doustne leki hipoglikemizujące nie są odpowiednim leczeniem w okresie ciąży. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy u kobiet w czasie ciąży jest insulina. Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Może wystąpić hipoglikemia. Niezbyt często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka i zaparcia. Rzadko: wysypka, świąd skóry, pokrzywka, rumień, zmiany plamisto-grudkowe, zmiany pęcherzowe; zmiany w obrazie hematologicznym krwi (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, granulocytopenia); zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, AIAT, fosfataza alkaliczna), zapalenie wątroby; przemijające zaburzenia widzenia, szczególnie na początku leczenia, spowodowane zmianami stężenia glukozy we krwi.

UWAGI
Podczas stosowania preparatu należy kontrolować glikemię, wykonując oznaczanie stężenia hemoglobiny glikozylowanej (lub stężenia glukozy w osoczu na czczo). Ze względu na ryzyko wystąpienia hipoglikemii, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie na początku leczenia.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych