Doxanorm (Doxazosin, Doksazosyna) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Doxanorm (Doxazosin, Doksazosyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Doxanorm (Rp) tabletki 1 mg 30 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / R / 30% Opłata pacjenta (zł): 11,26 / 12,63 / 11,26 Cena 100% (zł): 15,52 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Doxanorm: tabletki (1 mg) 30 szt.

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwnadciśnieniowy - selektywny i kompetycyjny antagonista postsynaptycznych receptorów alfa-1-adrenergicznych.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 1 mg doksazosyny w postaci mezylanu. 1 tabletka zawiera 40 mg laktozy.

WSKAZANIA
Samoistne nadciśnienie tętnicze - zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym
U większości pacjentów doksazosyna jest skuteczna w monoterapii, jeśli jednak konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego, podaje się ją z tiazydowym lekiem moczopędnym, antagonistą receptorów adrenergicznych beta, antagonistą kanałów wapniowych lub inhibitorem konwertazy angiotensyny.
Łagodny rozrost gruczołu krokowego - leczenie objawowe

DAWKOWANIE
Dorośli
Leczenie nadciśnienia tętniczego
Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg na dobę podawanej jednorazowo. W zależności od skuteczności leczenia, co 2 lub 3 tygodnie dawkę można podwajać, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta: początkowo do 2 mg, a następnie do 4 mg raz na dobę. U większości pacjentów, którzy reagują na leczenie doksazosyną skuteczna dawka wynosi 4 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 16 mg na dobę.
Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg na dobę podawanej jednorazowo. W zależności od skuteczności leczenia, co 1 lub 2 tygodnie dawkę można podwajać, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta: początkowo do 2 mg, a następnie do 4 mg raz na dobę. Średnia dawka podtrzymująca wynosi od 2 do 4 mg doksazosyny na dobę, a maksymalna 8 mg na dobę.
Dzieci
Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci - preparatu nie należy stosować w tej grupie wiekowej.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowywania dawki w tej grupie pacjentów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Doksazosyna metabolizowana jest w wątrobie, dlatego stosując preparat u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Ponieważ brak jest odpowiednich doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie należy u nich stosować preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma dowodów, które mogłyby świadczyć, że doksazosyna nasila istniejącą niewydolność nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek należy stosować standardowe (możliwie najmniejsze) zalecane dawki, a zwiększanie dawek należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem lekarza. Doksazosyna nie ulega eliminacji na drodze hemodializy.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie. Pacjenci z niedociśnieniem tętniczym, w tym także w wywiadzie (jedynie gdy wskazaniem jest łagodny rozrost gruczołu krokowego). Pacjenci z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z towarzyszącą niedrożnością górnych dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego. Okres karmienia piersią. Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z nietrzymaniem moczu spowodowanym przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Doksazosyny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie doksazosyny w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych; apatia; ból głowy, senność, zawroty głowy; zawroty głowy o podłożu błędnikowym; palpitacje, częstoskurcz; ortostatyczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, niedociśnienie tętnicze, obrzęki; duszność, uczucie zatkania nosa, zapalenie oskrzeli, kaszel, katar; nudności, dyspepsja, ból brzucha, suchość w jamie ustnej; świąd; ból pleców, bóle mięśniowe; zwiększenie parcia na mocz, zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu; zaburzenia wytrysku; osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe. Niezbyt często: polekowe reakcje alergiczne; dna moczanowa, hipokaliemia, pragnienie, zwiększony apetyt, anoreksja; koszmary senne, amnezja, niestabilność emocjonalna, pobudzenie, depresja, niepokój, bezsenność, nerwowość; drżenie, zaburzenia smaku, zdarzenie naczyniowo-mózgowe, hipoestezja, omdlenie; zaburzenia łzawienia, fotofobia; szum w uszach; zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna; zaburzenia krążenia obwodowego; skurcz oskrzeli, zapalenie krtani, krwawienie z nosa; brak apetytu, zwiększone łaknienie, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; wysypka; sztywność mięśni, bóle stawów; dyzuria, zwiększenie częstości oddawania moczu, hematuria; impotencja; ból, obrzęki uogólnione, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, bladość; zwiększenie masy ciała.

UWAGI
Należy monitorować ciśnienie tętnicze u pacjentów rozpoczynających leczenie oraz u tych, u których dawki preparatu są zwiększane, aby zmniejszyć do minimum ryzyko efektów ortostatycznych. Należy zachować ostrożność, stosując doksazosynę u pacjentów z następującymi ciężkimi zaburzeniami serca: obrzękiem płuc spowodowanym zwężeniem zastawki aorty lub zastawki mitralnej; niewydolnością serca z dużą pojemnością minutową serca; prawokomorową niewydolnością serca spowodowaną zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym; lewokomorową niewydolnością serca z niskim ciśnieniem wypełniania serca. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania doksazosyny z inhibitorami 5-fosfodiesterazy. Przed zabiegiem operowania zaćmy chirurg okulista powinien zostać powiadomiony o tym, że pacjent jest lub był leczony lekami blokującymi receptory alfa-1.
Zależnie od indywidualnej reakcji na leczenie, preparat może powodować zmianę czasu reakcji a tym samym upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz pracy na wysokościach bez kontaktu ze stałym podłożem (zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawek, zmiany innego leku na doksazosynę oraz w połączeniu z napojami alkoholowymi).

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDoxanorm (Rp) tabletki 2 mg 30 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / R / 30% Opłata pacjenta (zł): 11,66 / 11,21 / 11,66 Cena 100% (zł): 20,19 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Doxanorm (Rp) tabletki 4 mg 30 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / R / 30% Opłata pacjenta (zł): 8,95 / 4,84 / 8,95 Cena 100% (zł): 26,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie