LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Erelzi (Etanercept)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Erelzi (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 25 mg 4 amp.-strzyk. 0,5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Erelzi (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 50 mg 4 amp.-strzyk. 1 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Erelzi (Rpz) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 50 mg 4 wstrzykiwacze 1 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Erelzi: roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu (50 mg) 4 wstrzykiwacze 1 ml

Sandoz GmbH
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek immunosupresyjny - inhibitor TNF-alfa.

SKŁAD
1 wstrzykiwacz zawiera 50 mg etanerceptu, który jest białkiem fuzyjnym receptora p75 Fc ludzkiego czynnika martwicy nowotworów, wytwarzanym metodą rekombinowanego DNA z wykorzystaniem systemu ekspresji genu ssaków w komórkach jajnika chomika chińskiego.

WSKAZANIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
Etanercept w połączeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych, o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikujących przebieg choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest przeciwwskazany), jest niewystarczające.
Etanercept może być stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie.

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam kontoZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

Erelzi

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Sandoz GmbH

Co zawiera lek Erelzi?

Lek Erelzi jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (2 dawki) i w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu (1 dawka). Lek jest dostępny na receptę.
1 ampułko-strzykawka zawiera 25 mg lub 50 mg etanerceptu.
1 wstrzykiwacz zawiera 50 mg etanerceptu.

Jak działa lek Erelzi?

Działanie etanerceptu polega na blokowaniu działania substancji o nazwie czynnik martwicy nowotworu alfa (TNF). Substancja ta uczestniczy w powstawaniu stanu zapalnego i jest wykrywana w wysokich stężeniach u pacjentów z chorobami, w leczeniu których stosuje się etanercept. Blokując aktywność TNF, etanercept zmniejsza stan zapalny i inne objawy chorób.

Kiedy stosować lek Erelzi?

U dorosłych (w wieku 18 lat i starszych) lek Erelzi jest stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim, łuszczycowego zapalenia stawów, ciężkiej osiowej spondyloartropatii (w tym zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa), łuszczycy o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim - zwykle w każdym przypadku, kiedy po stosowaniu innych powszechnie stosowanych schematów leczenia nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi lub okazały się one nieodpowiednie dla pacjenta. W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lek Erelzi jest stosowany w połączeniu z metotreksatem lub w monoterapii, jeżeli leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie dla pacjenta.
Lek Erelzi jest wskazany również u dzieci i młodzieży w leczeniu niektórych typów młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów oraz w leczeniu łuszczycy o ciężkim przebiegu u pacjentów w wieku od 6 lat i o masie ciała 62,5 kg lub więcej w przypadkach niewystarczającej odpowiedzi na fototerapię lub inną terapię układową, lub gdy terapie te są nieodpowiednie dla pacjenta.

Jak stosować lek Erelzi?

Dawkowanie leku Erelzi w poszczególnych wskazaniach i czas stosowania określa lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lekiem Erelzi, ponieważ przerwanie lub zakończenie leczenia może spowodować nawrót objawów choroby.

Sposób podawania

Lek Erelzi, zarówno w ampułko-strzykawce jak i we wstrzykiwaczu, jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym. Lek może być stosowany z lub bez jedzenia i picia. Lek może być wstrzykiwany samodzielnie przez pacjenta lub opiekuna po przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę - należy wówczas przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu przygotowania i podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do opakowania. Lek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Zalecane miejsce do wstrzyknięcia leku to przednia część ud. Lek można również podać w dolną część brzucha, ale nie w miejsca znajdujące się w promieniu 5 centymetrów od pępka. Jeśli wstrzyknięcie wykonuje opiekun, lek można również podać w górną część ramienia. Za każdym razem do podania leku należy wybierać inne miejsce na skórze. Leku nie należy wstrzykiwać w miejsca gdzie skóra jest bolesna, zasiniona, zaczerwieniona, łuszcząca się lub stwardniała; należy unikać miejsc z bliznami lub rozstępami. Jeśli pacjent ma łuszczycę, nie należy wstrzykiwać leku bezpośrednio w miejsca, które są ogniskami grudek łuszczycowych.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Erelzi?

Jeśli pacjent pominął dawkę leku, powinien wstrzyknąć lek natychmiast po przypomnieniu sobie o tym, chyba że kolejna dawka powinna być podana następnego dnia - w tym przypadku nie należy stosować pominiętej dawki. Następnie należy kontynuować wstrzyknięcia leku w wyznaczonych dniach. Jeżeli pacjent przypomni sobie o pominiętym wstrzyknięciu w dniu przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki (dwie dawki w tym samym dniu).

Kiedy lek Erelzi nie może być stosowany?

Leku Erelzi nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (etanercept) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie wolno stosować u pacjentów z sepsą lub czynnikami ryzyka wystąpienia sepsy ani u pacjentów z zakażeniami.
Lek Erelzi nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży o masie ciała mniejszej niż 62,5 kg.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Erelzi?

Leczenie będzie rozpoczynał i nadzorował lekarz z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu chorób, w przypadku których stosuje się lek Erelzi. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje o wdrożeniu leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy wskazujące na wystąpienie ciężkiego zakażenia lub reakcji alergicznej.

Jak stosować lek Erelzi z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Erelzi w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości zastosowania leku Erelzi u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Erelzi?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Erelzi, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku to reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym krwawienie, zaczerwienienie, świąd, ból i obrzęk) oraz zakażenia (w tym zakażenia nosa, gardła, płuc, pęcherza moczowego i skóry). Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Erelzi?

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy Erelzi wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Erelzi nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Erelzi?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Zarówno ampułko-strzykawkę, jak i wstrzykiwacz należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C; nie należy ich zamrażać. Lek Erelzi może być przechowywany poza lodówką w temperaturze do 25°C jednorazowo, przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, po którym nie należy go umieszczać ponownie w lodówce. Jeżeli lek nie zostanie zużyty w ciągu 4 tygodni od wyjęcia z lodówki, należy go wyrzucić. Po wyjęciu ampułko-strzykawki lub wstrzykiwacza z lodówki należy odczekać około 15-30 minut, aby lek osiągnął temperaturę pokojową; nie należy ogrzewać leku w żaden inny sposób. Nie należy stosować leku, jeśli że roztwór jest mętny, zmienił kolor lub zawiera duże grudki, płatki lub zabarwione cząsteczki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem