Levalox (Levofloxacin, Lewofloksacyna) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Levalox (Levofloxacin, Lewofloksacyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Levalox (Rp) tabletki powlekane 250 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Levalox: tabletki powlekane (250 mg) 10 szt.

Krka d.d., Novo mesto
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 250 mg lewofloksacyny w postaci lewofloksacyny półwodnej. 1 tabletka zawiera 0,02 mg żółcieni pomarańczowej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

WSKAZANIA
U osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń:
- ostre bakteryjne zapalenie zatok;
- zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;
- pozaszpitalne zapalenie płuc;
- powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich;
(w wymienionych powyżej zakażeniach preparat należy stosować tylko wtedy, gdy użycie leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych do leczenia początkowego tych zakażeń uzna się za niewłaściwe)
- odmiedniczkowe zapalenie nerek i powikłane zakażenia układu moczowego;
- przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego;
- niepowikłane zakażenia pęcherza moczowego;
- płucna postać wąglika: zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie. Preparat może być również stosowany w celu ukończenia leczenia u pacjentów, u których nastąpiła poprawa po początkowym leczeniu dożylnym lewofloksacyną.

DAWKOWANIE
Preparat podaje się raz lub dwa razy na dobę. Preparat w postaci tabletek powlekanych może być również stosowany w celu ukończenia leczenia u pacjentów, u których nastąpiła poprawa po początkowym leczeniu dożylnym lewofloksacyną; ze względu na biorównoważność postaci dożylnej i doustnej, można zastosować takie same dawki.
Dorośli z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny > 50 ml/min)
Ostre bakteryjne zapalenie zatok: 500 mg raz na dobę przez 10-14 dni.
Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: 500 mg raz na dobę przez 7-10 dni.
Pozaszpitalne zapalenie płuc: 500 mg raz lub 2 razy na dobę przez 7-14 dni.
Odmiedniczkowe zapalenie nerek: 500 mg raz na dobę przez 7-10 dni.
Powikłane zakażenia układu moczowego: 500 mg raz na dobę przez 7-14 dni.
Niepowikłane zakażenia pęcherza moczowego: 250 mg raz na dobę przez 3 dni.
Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego: 500 mg raz na dobę przez 28 dni.
Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: 500 mg raz lub 2 razy na dobę przez 7-14 dni.
Płucna postać wąglika: 500 mg raz na dobę przez 8 tygodni.
Dzieci i młodzież
Lewofloksacyna jest przeciwwskazana do stosowania u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawki z innych przyczyn niż zaburzenia czynności nerek.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Dostosowanie dawki nie jest konieczne, ponieważ lewofloksacyna nie jest w istotnym stopniu metabolizowana w wątrobie, a wydalana jest głównie przez nerki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (
klirens kreatyniny =< 50 ml/min)
Klirens kreatyniny 20-50 ml/min
Schemat dawkowania 250 mg/24 h: pierwsza dawka 250 mg, następnie 125 mg/24 h.
Schemat dawkowania 500 mg/24 h: pierwsza dawka 500 mg, następnie 250 mg/24 h.
Schemat dawkowania 500 mg/12 h: pierwsza dawka 500 mg, następnie 250 mg/12 h.
Klirens kreatyniny 10-19 ml/min
Schemat dawkowania 250 mg/24 h: pierwsza dawka 250 mg, następnie 125 mg/48 h.
Schemat dawkowania 500 mg/24 h: pierwsza dawka 500 mg, następnie 125 mg/24 h.
Schemat dawkowania 500 mg/12 h: pierwsza dawka 500 mg, następnie 125 mg/12 h.
Klirens kreatyniny < 10 ml/min (w tym pacjenci poddawani hemodializie i CADO)
Schemat dawkowania 250 mg/24 h: pierwsza dawka 250 mg, następnie 125 mg/48 h.
Schemat dawkowania 500 mg/24 h: pierwsza dawka 500 mg, następnie 125 mg/24 h.
Schemat dawkowania 500 mg/12 h: pierwsza dawka 500 mg, następnie 125 mg/24 h.
Nie ma konieczności podawania dodatkowych dawek po hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO).
Sposób podawania
Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub między posiłkami. Lewofloksacynę należy przyjmować przynajmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu soli żelaza, soli cynku, leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających magnez lub glin, lub didanozyny (tylko preparaty didanozyny z glinem i magnezem zawierające środki buforujące) i sukralfatu, ponieważ mogą one zmniejszać wchłanianie lewofloksacyny

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Padaczka. Pacjenci, u których w przeszłości występowało zapalenie ścięgna, związane ze stosowaniem fluorochinolonów. Dzieci i młodzież w okresie wzrostu. Kobiety w ciąży. Kobiety karmiące piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie lewofloksacyny jest przeciwwskazane u kobiet w okresie ciąży lub karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: bezsenność; ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego; biegunka, wymioty, nudności; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, fosfatazy zasadowej, gamma-GT). Niezbyt często: zakażenia grzybicze, w tym Candida, oporność drobnoustrojów; leukopenia, eozynofilia; jadłowstręt; niepokój, stan splątania, nerwowość; senność, drżenie, zaburzenia smaku; zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego); duszność; ból brzucha, niestrawność, wzdęcia, zaparcia; zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi; wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierna potliwość; ból stawów, ból mięśni; zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi; astenia. Rzadko: trombocytopenia, neutropenia; obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość; hipoglikemia (zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą); reakcje psychotyczne (np. z omamami, paranoja), depresja, pobudzenie, niezwykłe sny, koszmary senne; drgawki, parestezje; zaburzenia widzenia, takie jak nieostre widzenie; szumy uszne; tachykardia, palpitacje; niedociśnienie; zaburzenia dotyczące ścięgna (w tym zapalenie ścięgna, np. ścięgna Achillesa), osłabienie siły mięśniowej (co może być szczególne ważne u pacjentów z miastenią); ostra niewydolność nerek (np. z powodu śródmiąższowego zapalenia nerek); gorączka. Ponadto mogą wystąpić: częstoskurcz komorowy, który może prowadzić do zatrzymania akcji serca, arytmia komorowa i zaburzenia typu torsade de pointes (głównie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG; toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy, reakcje nadwrażliwości na światło, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; rabdomioliza, zerwanie ścięgna (np. ścięgna Achillesa), zerwanie więzadła, zerwanie mięśnia, zapalenie stawów.

UWAGI
Należy zachować ostrożność, stosując lewofloksacynę u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, takimi jak np: wrodzony zespół długiego odstępu QT; jednoczesne stosowanie leków, które wydłużają odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, antybiotyki makrolidowe, leki przeciwpsychotyczne); nieskorygowane zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia); choroba serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, bradykardia). Pacjenci w podeszłym wieku i kobiety mogą być bardziej wrażliwi na działanie leków wydłużających odstęp QT - należy zachować ostrożność u tych pacjentów stosując lewofloksacynę. Lewofloksacynę należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do drgawek lub stosujących jednocześnie substancje czynne obniżające próg drgawkowy, takie jak teofilina. Należy zachować ostrożność podczas stosowania lewofloksacyny u pacjentów z psychozą lub u pacjentów z chorobą psychiczną w wywiadzie. Nie zaleca się stosowania lewofloksacyny u pacjentów z miastenią w wywiadzie. Zaleca się, aby pacjent niepotrzebnie nie narażał się na działanie silnego światła słonecznego lub sztucznego promieniowania UV (np. lampy kwarcowe, solarium) podczas leczenia i przez 48 godzin po zakończeniu leczenia lewofloksacyną.
Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i (lub) obwodowego, senność, zaburzenia widzenia) mogą zaburzać zdolność koncentracji i szybkość reakcji pacjenta, a tym samym mogą stanowić ryzyko w sytuacjach, w których zdolności te mają szczególne znaczenie (np. prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn).

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychLevalox (Rp) tabletki powlekane 500 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,00 Cena 100% (zł): 27,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie