Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sildenafil Sandoz (Sildenafil, Syldenafil) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Sildenafil Sandoz (Rp) tabletki powlekane 100 mg 4 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,50 Cena 100% (zł): 25,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Sildenafil Sandoz: tabletki powlekane (100 mg) 4 szt.

Sandoz GmbH
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek stosowany w zaburzeniach erekcji - inhibitor fosfodiesterazy typu 5.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Tabletkę można podzielić na równe ćwiartki.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami wzwodu, które polegają na braku możliwości uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego.
Do skutecznego działania syldenafilu konieczna jest stymulacja seksualna.

DAWKOWANIE
Dorośli
Zalecana dawka wynosi 50 mg przyjmowane w razie potrzeby na około 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji preparatu dawkę można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Nie zaleca się stosowania preparatu częściej niż raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Syldenafil nie jest wskazany u osób w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Zmiana dawkowania u osób w podeszłym wieku nie jest konieczna.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (np. marskością) klirens syldenafilu jest zmniejszony - należy rozważyć stosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji preparatu dawkę można zwiększyć do 50 mg, maksymalnie do 100 mg (w razie konieczności).
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów dorosłych dotyczą również pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30 do 80 ml/min). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) klirens syldenafilu jest zmniejszony - należy rozważyć stosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji preparatu, dawkę można stopniowo zwiększyć do 50 mg, maksymalnie do 100 mg (w razie konieczności).
Pacjenci  przyjmujący inne produkty lecznicze
Z wyjątkiem rytonawiru, którego jednoczesne stosowanie z syldenafilem nie jest zalecane, u pacjentów otrzymujących jednocześnie inhibitory izoenzymu CYP3A4 należy rozważyć stosowanie dawki początkowej 25 mg. W celu zminimalizownaia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego u pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenolityczne, stan takich pacjentów należy ustabilizować przed rozpoczęciem stosowania syldenafilu. Ponadto należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg syldenafilu.
Sposób podawania
Jeżeli syldenafil jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania może być opóźniony w porównaniu do przyjmowania preparatu na czczo.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Zgodnie ze znanym wpływem syldenafilu na szlak tlenku azotu/ cGMP wykazano, że syldenafil zwiększa hipotensyjne działanie azotanów i dlatego jego jednoczesne stosowanie z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w dowolnej postaci jest przeciwwskazane. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, z lekami pobudzającymi cyklazę guanylową, takimi jak riocyguat, gdyż może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Leków stosowanych w leczeniu zaburzeń wzwodu, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest zalecana (np. u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku na skutek nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), niezależnie od tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, syldenafil jest przeciwwskazany u pacjentów z następujących podgrup: z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, z niedociśnieniem tętniczym (< 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze mózgu lub zawale mięśnia sercowego oraz stwierdzonymi dziedzicznymi zaburzeniami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinopatia barwnikowa (u niewielkiej części tych pacjentów występują genetyczne zaburzenia dotyczące fosfodiesteraz siatkówkowych).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie syldenafilu u kobiet nie jest wskazane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: ból głowy. Często: zawroty głowy; zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego, niewyraźne widzenie; zaczerwienienie, uderzenia gorąca; przekrwienie błony śluzowej nosa; nudności, niestrawność. Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej nosa; reakcje nadwrażliwości; senność, niedoczulica; zaburzenia wydzielania łez, ból oka, światłowstręt, fotopsja, przekrwienie oka, widzenie jaskrawe, zapalenie spojówek; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne; tachykardia, kołatanie serca; nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze; krwawienie z nosa, przekrwienie błony śluzowej zatok; refluks żołądkowo-przełykowy, choroba refluksowa, wymioty, ból w nadbrzuszu, suchość błony śluzowej jamy ustnej; wysypka skórna; ból mięśni, ból kończyn; krwiomocz; ból w klatce piersiowej, zmęczenie, odczucie gorąca.

UWAGI
Ze względu na doniesienia z badań klinicznych o występowaniu zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, pacjenci powinni sprawdzić swoją reakcję po przyjęciu syldenafilu zanim podejmą prowadzenie samochodu lub obsługę urządzeń mechanicznych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych