Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Simvacor (Simvastatin, Symwastatyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Simvacor (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 4,64 / 4,64 Cena 100% (zł): 6,54 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Simvacor: tabletki powlekane (10 mg) 30 szt.

Polfarmex S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek modyfikujący stężenie lipidów - inhibitor reduktazy HMG-CoA.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg symwastatyny. 1 tabletka zawiera 30,85 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL u pacjentów z hipercholestrolemią pierwotną, u których metody leczenia niefarmakologicznego okazały się nieskuteczne.

DAWKOWANIE
Dorośli
Zwykle stosuje się początkowo 10 mg raz na dobę wieczorem. W razie konieczności dawkę preparatu można zwiększyć stopniowo, w odstępach 4-tygodniowych, do maksymalnej dawki 40 mg na dobę wieczorem. W trakcie leczenia należy przestrzegać diety niskocholesterolowej.
Stosowanie z innymi lekami zmniejszającymi stężenie lipidów
Symwastatynę należy podawać albo nie później niż 2 godziny przed lub nie wcześniej niż 4 godziny po podaniu preparatów wiążących kwasy żółciowe. Nie należy przekraczać dawki symwastatyny 10 mg na dobę u pacjentów przyjmujących jednocześnie cyklosporynę, danazol, gemfibrozyl, inne fibraty lub niacynę w dawkach zmniejszających stężenie lipidów (>= 1 g na dobę). Należy unikać jednoczesnego stosowania symwastatyny w dawkach większych niż 20 mg na dobę z amiodaronem lub werapamilem.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany u dzieci i młodzieży.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), należy bardzo starannie rozważyć podawanie dawki większej niż 10 mg na dobę i jeśli jest to niezbędne, bardzo ostrożnie rozpocząć leczenie.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Czynna choroba wątroby lub utrzymujące się, niewyjaśnione zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Ciąża i okres karmienia piersią. Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 (np. itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteazy wirusa HIV, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna i nefazodon).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciąży i okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: niedokrwistość; ból głowy, parestezje, zawroty głowy, neuropatia obwodowa; zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie trzustki; zapalenie wątroby/ żółtaczka; wysypka, świąd, łysienie; miopatia, rabdomioliza, bóle mięśniowe, kurcze mięśni; astenia, zespół nadwrażliwości; zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT, AspAT, gamma-GT), zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności CK w surowicy.

UWAGI
Zaleca się wykonywanie badań oceniających czynność wątroby u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem stosowania leku a następnie, gdy będzie to wskazane klinicznie. U pacjentów, u których wymagane jest stosowanie symwastatyny w dawce 80 mg należy wykonać dodatkowy test przed zmianą dawkowania, 3 miesiące po zmianie dawkowania na 80 mg, a następnie co pewien czas (np. co pół roku) w pierwszym roku leczenia. Podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn mechanicznych należy wziąć pod uwagę, że po zastosowaniu symwastatyny mogą wystąpić zawroty głowy, o czym donoszono po wprowadzeniu preparatu na rynek.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychSimvacor (Rp) tabletki powlekane 20 mg 30 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,27 / 9,27 Cena 100% (zł): 13,07 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie