Dodaj do mojego indeksu leków »

Vytaros (Alprostadil) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Vytaros (Rp) krem 3 mg/g 4 saszetki 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 162,00 Cena 100% (zł): 162,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vytaros

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Recordati Ireland Ltd.

CO ZAWIERA VYTAROS?

1 pojedynczy pojemnik leku Vytaros zawiera 3 mg alprostadylu w 1 g kremu. Każdy pojemnik z systemem AccuDose zawiera pojedynczą dawkę leku Vytaros wskazaną do jednokrotnego użycia.

JAK DZIAŁA VYTAROS?

Alprostadyl powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w prąciu i zwiększenie przepływu krwi do prącia, co skutkuje jego wzwodem.

KIEDY STOSOWAĆ VYTAROS?

Lek Vytaros jest wskazany do stosowania w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn w wieku 18 lat lub starszych (zaburzenia wzwodu to niezdolność do uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia w stopniu wystarczającym do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego).

JAK STOSOWAĆ VYTAROS?

Dawkowanie leku Vytaros ustala lekarz. Lek Vytaros należy stosować w razie potrzeby w celu uzyskania wzwodu prącia. Leku Vytaros nie należy stosować częściej niż 2-3 razy w tygodniu; lek nie może być stosowany w odstępach krótszych niż 24 godziny. Początek działania leku Vytaros jest obserwowany po 5-30 minutach po zastosowaniu; jego działanie utrzymuje się przez około 1-2 godziny, jednak rzeczywisty czas działania może być różny u różnych pacjentów.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Vytaros pacjent powinien oddać mocz. Przed zastosowaniem leku Vytaros należy umyć ręce. Otworzyć saszetkę zabezpieczającą, a następnie wyjąć z niej pojemnik z systemem AccuDose zawierający lek Vytaros. Saszetkę należy zachować, aby po zastosowaniu leku zapakować w nią pojemnik z pozostałościami leku, następnie całość wyrzucić. Zdjąć kapturek ochronny z końcówki pojemnika z systemem AccuDose i całą zawartość pojemnika podać do zewnętrznego ujścia cewki moczowej, znajdującego się na czubku prącia. Nie należy dotykać końcówką pojemnika do ujścia cewki moczowej. Nadmiar kremu pozostający poza ujściem cewki moczowej powinien być wprowadzony czubkiem palca w otwór prącia. Nie należy oddawać moczu natychmiast po aplikacji kremu gdyż istnieje ryzyko, że lek zostanie usunięty zanim pojawi się jego działanie. Po zastosowaniu leku należy z powrotem nałożyć kapturek ochronny na końcówkę pojemnika z systemem AccuDose, pojemnik z pozostałościami leku zapakować w saszetkę ochronną i całość usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Po zastosowaniu leku Vytaros należy umyć ręce.

KIEDY VYTAROS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (alprostadyl) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Vytaros nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU VYTAROS?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vytaros lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie wolno samowolnie zmieniać dawki zaleconej przez lekarza. Pacjentom stosującym lek Vytaros zaleca się używanie prezerwatywy w następujących sytuacjach: jeśli partnerka seksualna jest w ciąży lub karmi piersią; jeśli partnerka seksualna jest w wieku rozrodczym; w celu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową; podczas seksu oralnego lub analnego. Nie badano jednoczesnego stosowania leku Vytaros z innymi terapiami wskazanymi w leczeniu zaburzeń wzwodu. Vytaros nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

JAK STOSOWAĆ VYTAROS Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY VYTAROS MOŻNA STOSOWAĆ W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Vytaros nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety. Zaleca się unikanie narażania kobiet w ciąży na kontakt z lekiem Vytaros. Nie zaleca się stosowania leku Vytaros przez partnerów seksualnych kobiet karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU VYTAROS?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Vytaros, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia przedłużonego wzwodu trwającego 4 godziny lub dłużej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU VYTAROS?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

CZY VYTAROS WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Stosowanie leku Vytaros może powodować zawroty głowy lub omdlenia - należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w okresie 1-2 godzin po zastosowaniu leku Vytaros.

JAK PRZECHOWYWAĆ VYTAROS?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2-8˚C); nie zamrażać. Nieotwarte opakowanie może być przetrzymywane poza lodówką w temperaturze poniżej 25˚C przez okres nieprzekraczający 3 dni przed użyciem leku; po upływie tego czasu nieużyty lek należy wyrzucić. Każdy pojemnik jest przeznaczony do jednorazowego użytku; niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych