LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Trulicity (Dulaglutide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Trulicity (Rp) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 0,75 mg/0,5 ml 2 wstrzykiwacze 0,5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 229,00 Cena 100% (zł): 229,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Trulicity (Rp) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 1,5 mg/0,5 ml 2 wstrzykiwacze 0,5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 68,19 Cena 100% (zł): 194,21 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Trulicity (Rp) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 3 mg/0,5 ml 2 wstrzykiwacze 0,5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 220,00 Cena 100% (zł): 220,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Trulicity (Rp) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 4,5 mg/0,5 ml 2 wstrzykiwacze 0,5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 185,00 Cena 100% (zł): 185,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Trulicity

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Eli Lilly Nederland B.V.

Co zawiera lek Trulicity?

Lek Trulicity występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu w czterech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 wstrzykiwacz półautomatyczny zawiera w 0,5 ml roztworu odpowiednio: 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg lub 4,5 mg dulaglutydu.

Jak działa lek Trulicity?

Dulaglutyd jest lekiem przeciwcukrzycowym , czyli zmniejszającym stężenie cukru (glukozy) we krwi.

Kiedy stosować lek Trulicity?

Lek Trulicity jest stosowany u osób dorosłych z cukrzycą typu 2, jeśli sama dieta i wysiłek fizyczny nie zapewniają prawidłowej kontroli stężenia cukru we krwi. Lek Trulicity jest stosowany jako pojedynczy lek, jeśli pacjent nie może przyjmować leku stosowanego w cukrzycy zawierającego metforminę. Lek Trulicity może być również stosowany z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy (takimi jak insulina lub inne leki doustne), jeśli ich stosowanie nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej kontroli stężenia cukru we krwi.
Podczas stosowania leku Trulicity pacjent musi nadal przestrzegać zaleceń dotyczących diety i wysiłku fizycznego.

Jak stosować lek Trulicity?

Dawkowanie leku Trulicity i czas stosowania ustala lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku Trulicity, ponieważ może to spowodować wzrost stężenia cukru we krwi.
Sposób podawania
Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub między posiłkami; lek powinien być przyjmowany w tym samym dniu każdego tygodnia. Lek Trulicity należy wstrzykiwać podskórnie w okolicy brzucha lub w górną część uda; jeśli wstrzyknięcia wykonuje druga osoba, może podać zastrzyk w górną część ramienia. Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia wstrzykiwacza.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Trulicity?

Jeśli pacjent zapomni wstrzyknąć dawkę leku, a do terminu podania następnej dawki pozostało co najmniej 3 dni, lek należy wstrzyknąć możliwie najszybciej; kolejną dawkę należy wstrzyknąć według schematu w ustalonym dniu. Jeśli do terminu podania następnej dawki pozostało mniej niż 3 dni, pominiętą dawkę należy opuścić, a kolejną dawkę wstrzyknąć według schematu w ustalonym dniu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Trulicity nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dulaglutyd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Trulicity nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Trulicity?

Przed przepisaniem leku Trulicity lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem oraz zadecyduje czy lek może być zastosowany. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku i przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących leczenia cukrzycy.

Jak stosować lek Trulicity z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Trulicity w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Trulicity nie powinien być stosowany w czasie ciąży. Nie należy stosować leku Trulicity w czasie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Trulicity?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Trulicity, są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Trulicity?

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Zbyt duża dawka leku może spowodować nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi (czyli hipoglikemię) i wywołać nudności lub wymioty.

Czy lek Trulicity wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Sam lek Trulicity nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania leku Trulicity w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może jednak wystąpić hipoglikemia, czyli obniżenie stężenia cukru we krwi, która może powodować osłabienie zdolności koncentracji. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy hipoglikemii, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać lek Trulicity?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Lek Trulicity należy przechowywać w lodówce (2-8°C); nie zamrażać. Lek można wyjąć z lodówki i przechowywać w temperaturze pokojowej do 30°C nie dłużej niż przez 14 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama