LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Enerzair Breezhaler (Indacaterol + Glycopyrronium bromide + Mometasone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Enerzair Breezhaler (Rp) proszek do inhalacji w kapsułce twardej 114 µg + 46 µg + 136 µg 30 szt. + inhalator 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 375,00 Cena 100% (zł): 375,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Enerzair Breezhaler

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Novartis Europharm Ltd.

Co zawiera Enerzair Breezhaler?

Lek Enerzair Breezhaler występuje w postaci proszku do inhalacji zawartego w kapsułce i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 150 mikrogramów indakaterolu, 50 mikrogramów glikopironium i 160 mikrogramów furoinianu mometazonu. Każda dostarczona dawka leku, czyli ta która wydostaje się z ustnika inhalatora, zawiera 114 mikrogramów indakaterolu, 46 mikrogramów glikopironium i 136 mikrogramów furoinianu mometazonu.

Jak działa Enerzair Breezhaler?

Lek Enerzair Breezhaler zawiera trzy składniki (indakaterol, glikopironium, furoinian mometazonu), które wspólnie zapewniają leczenie astmy. Indakaterol i glikopironium są lekami rozszerzającymi oskrzela, natomiast furoinian mometazonu jest wziewnym kortykosteroidem zmniejszającym obrzęk i podrażnienie w małych drogach oddechowych.

Kiedy stosować Enerzair Breezhaler?

Lek Enerzair Breezhaler jest stosowany w leczeniu astmy u osób dorosłych. Lek należy stosować regularnie - codziennie, aby utrzymać kontrolę astmy.

Jak stosować Enerzair Breezhaler?

Dawkowanie leku Enerzair Breezhaler i czas stosowania ustala lekarz. Nie należy przekraczać dawki zaleconej przez lekarza. Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza - samodzielne przerwanie stosowania leku może nasilić objawy astmy.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować wziewnie, tylko raz na dobę, najlepiej o tej samej porze każdego dnia. Kapsułki są przeznaczone do użycia z inhalatora; nie wolno ich połykać. Lek należy podawać wyłącznie z inhalatora dołączonego do opakowania. Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Enerzair Breezhaler?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją przyjąć możliwie jak najszybciej tego samego dnia, a następnie przyjąć kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku tego samego dnia.

Kiedy Enerzair Breezhaler nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (indakaterol, glikopironium, furoinian mometazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Enerzair Breezhaler nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Enerzair Breezhaler?

Przed przepisaniem leku Enerzair Breezhaler lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem oraz podejmie decyzję czy lek może być zastosowany. Ustali także zasady kontroli astmy u pacjenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Jeżeli mimo stosowania leku objawy astmy nie ustąpią lub nasilą się, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Jak stosować Enerzair Breezhaler z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Enerzair Breezhaler w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Enerzair Breezhaler u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Enerzair Breezhaler?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Enerzair Breezhaler, przedstawione są szczegółowo w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Enerzair Breezhaler i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej, takie jak trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg lub twarzy, wysypka skórna, świąd i pokrzywka.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Enerzair Breezhaler?

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Czy Enerzair Breezhaler wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Enerzair Breezhaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Enerzair Breezhaler?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Kapsułki należy przechowywać w oryginalnym blistrze w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Kapsułkę należy wyjąć z opakowania bezpośrednio przed użyciem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama