LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cosentyx (Secukinumab)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cosentyx (Rpz) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mg 1 fiolka 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cosentyx (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 150 mg/ml 2 amp.-strzyk. 1 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cosentyx

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Novartis Europharm Ltd.

Co zawiera Cosentyx?

Lek Cosentyx jest dostępny w fiolce lub ampułko-strzykawce. Obie pozycje leku są dostępne na receptę.
Zarówno 1 fiolka z proszkiem jak i 1 ampułko-strzykawka leku zawiera 150 mg sekukinumabu.

Jak działa Cosentyx?

Działanie sekukinumabu polega na neutralizowaniu aktywności białka zwanego IL-17A, którego stężenie jest podwyższone w pewnych chorobach takich jak łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów i spondyloartropatia osiowa.

Kiedy stosować Cosentyx?

Lek Cosentyx jest stosowany w leczeniu następujących chorób zapalnych: łuszczycy plackowatej (u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat), łuszczycowego zapalenia stawów, spondyloartropatii osiowej (w tym zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa - postaci spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiograficznymi charakterystycznymi dla zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa).

Jak stosować Cosentyx?

Dawkowanie leku Cosentyx, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Cosentyx, zarówno w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w fiolce jak i w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym. Lek w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce może być także podawany samodzielnie przez pacjenta lub opiekuna po przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę - należy wówczas przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do opakowania.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Cosentyx?

Jeśli pacjent zapomniał o wstrzyknięciu dawki leku Cosentyx, należy wstrzyknąć następną dawkę tak szybko, jak to możliwe. Następnie należy porozmawiać z lekarzem, aby ustalić termin podania kolejnej dawki leku.

Kiedy Cosentyx nie może być stosowany?

Leku Cosentyx nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (sekukinumab) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Cosentyx nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat z łuszczycą plackowatą. Lek Cosentyx nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat w pozostałych wskazaniach.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cosentyx?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cosentyx lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Należy przerwać stosowanie leku Cosentyx i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy wskazujące na wystąpienie ciężkiego zakażenia lub reakcji alergicznej.

Jak stosować Cosentyx z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Cosentyx w ciąży i okresie karmienia piersią?

O możliwości zastosowania leku Cosentyx u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia lekiem Cosentyx i przez co najmniej 20 tygodni po przyjęciu ostatniej dawki leku Cosentyx.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Cosentyx?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Cosentyx, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Cosentyx?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Cosentyx wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Cosentyx nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Cosentyx?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek Cosentyx jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.
Fiolka
Fiolkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2 do 8°C. Po odtworzeniu proszku roztwór może być zużyty natychmiast lub może być przechowywany w temperaturze 2 do 8°C przez okres do 24 godzin (roztworu nie należy zamrażać); roztwór należy podać w ciągu 1 godziny od wyjęcia fiolki z miejsca przechowywania w temperaturze 2 do 8°C.
Ampułko-strzykawka
Ampułko-strzykawkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2 do 8°C; nie należy jej zamrażać, nie należy wstrząsać. W razie konieczności lek może być pozostawiony poza lodówką jednorazowo przez okres do 4 dni w temperaturze pokojowej, nie wyższej niż 30°C. Ampułko-strzykawkę należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner