Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Palgotal (Tramadol+Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Palgotal (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 5,02 / 0,73 Cena 100% (zł): 15,02 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Palgotal: tabletki powlekane (75 mg + 650 mg) 30 szt.

Zentiva k.s.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Opioidowy lek przeciwbólowy w połączeniu z lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym z grupy anilidów.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu. 1 tabletka zawiera 11,6 mg laktozy jednowodnej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

WSKAZANIA
Objawowe leczenie umiarkowanego do ciężkiego bólu u osób dorosłych i młodzieży, w wieku powyżej 12 lat.
Stosowanie preparatu powinno być ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany do ciężkiego ból wymaga skojarzonego zastosowania tramadolu i paracetamolu.

DAWKOWANIE
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)
Dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od nasilenia bólu i osobniczej reakcji pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przeciwbólową. Zalecana dawka początkowa preparatu to 1 tabletka. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki, jednak nie więcej niż 4 tabletki (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę. Odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin. Preparatu nie należy pod żadnym pozorem stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli wymagane jest wielokrotne lub długotrwałe podawanie preparatu ze względu na charakter i nasilenie choroby, należy uważnie i regularnie monitorować stan pacjenta (wraz z przerwami w leczeniu, jeśli będzie to możliwe), aby ocenić konieczność kontynuowania terapii.
Dzieci
Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat - nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku (do 75 lat) bez jawnej klinicznie niewydolności wątroby lub nerek nie ma zwykle konieczności dostosowania dawkowania. U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie leku może być przedłużone - w razie potrzeby należy wydłużyć przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami, stosownie do potrzeb danego pacjenta.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby wydalanie tramadolu jest przedłużone - u tych pacjentów należy ostrożnie rozważyć wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi dawkami stosownie do potrzeb danego pacjenta. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie tramadolu jest przedłużone - u tych pacjentów należy ostrożnie rozważyć wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi dawkami, stosownie do potrzeb danego pacjenta. Ze względu na zawartość tramadolu, nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min).
Sposób podawania
Tabletki należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, analgetykami o działaniu ośrodkowym, opioidami lub lekami psychotropowymi. Stosowanie inhibitorów MAO, również przed upływem 2 tygodni po ich odstawieniu. Ciężka niewydolność wątroby. Padaczka niedostatecznie kontrolowana lekami.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność; nudności. Często: splątanie, zmiany nastroju (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu; ból głowy, drżenie; wymioty, zaparcie, suchość w jamie ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia; pocenie się, świąd. Niezbyt często: depresja, halucynacje, koszmary senne, amnezja; mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne; nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca; duszność; zaburzenia połykania, smoliste stolce; zwiększenie aktywności aminotransferaz; reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka); albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zastój moczu); dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej. Tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych może wywołać objawy z odstawienia; odnotowano rzadkie przypadki uzależnienia i nadużywania.

UWAGI
Aby uniknąć przypadkowego przedawkowania, należy polecić pacjentom, aby nie przyjmowali dawki większej niż zalecana i nie stosowali jednocześnie innego produktu leczniczego zawierającego paracetamol (w tym bez recepty), ani tramadolu chlorowodorku, bez zalecenia lekarza. Podczas stosowania preparatu należy unikać spożywania napojów alkoholowych i produktów leczniczych zawierających alkohol. Preparat nie jest zalecany w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej. Tramadol nie jest odpowiedni do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów; pomimo że tramadol jest antagonistą receptorów opioidowych, nie łagodzi on objawów wynikających z odstawienia morfiny. Pacjenci z padaczką kontrolowaną lekami lub pacjenci ze skłonnością do drgawek powinni stosować preparat wyłącznie wtedy, jeśli istnieją uzasadnione ku temu okoliczności.
Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą ulec nasileniu po spożyciu alkoholu lub innych leków działających depresyjnie na OUN; jeśli do tego dojdzie, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych